gerbbmpTautsaimniecības komiteja

19.12.2018. plkst.10.00 Ābeļu ielā 2 notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 2. Par nedzīvojamo telpu nomu.
 3. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 4. Par vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 6. Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” darba plāna apstiprināšanu 2019.gadam.
 7. Par zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu.
 8. Par nekustamā īpašuma nodošanu valstij bez atlīdzības.
 9. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr.___ “Par Gulbenes novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru” izdošanu.
 10. Par grozījumiem Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes nolikumā.
 11. Par zemes robežu shēmu apstiprināšanu.
 12. Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu.
 13. Par kustamās mantas atsavināšanu un ieguldīšanu SIA “Gulbenes nami” pamatkapitālā.
 14. Par 2018.gada 1.aprīļa Pilnvarojuma līguma darbības termiņa pagarināšanu.
 15. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 16. Par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles rīkošanu.
 17. Par Gulbenes novada teritorijas plānojuma un Gulbenes novada domes 2018.gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr.___ “Gulbenes novada teritorijas plānojums, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” apstiprināšanu.

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde

19.12.2018. plkst.13.00 Dīķa ielā 1 notiks Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde.

Darba kārtība

 1. Par reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.
 3. Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.
 4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu.
 5. Par dzīvojamās telpas īres maksas samazināšanu.

Visi jautājumi skatāmi slēgtā sēdes daļā.

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

19.12.2018. plkst.15.00 Ābeļu ielā 2 notiks Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par programmas FasTrack Kids realizāciju un ietekmi Gulbenes novadā;
 2. Par grozījumu Gulbenes 2.vidusskolas nolikumā;
 3. Par grozījumiem Gulbenes Vakara (maiņu) vidusskolas nolikumā;
 4. Par projekta Nr. 2018-1—LV01-KA229-046953_1 “Together Everyone Achieves More”/TEAM (“Kopā visi sasniedz vairāk”/ KOMANDA) realizēšanu;
 5. Par projekta Nr. 2017-1-ES01-KA2019-038033_4 “Don’t forget what really matters” (Neaizmirsti pašu svarīgāko) realizēšanu;
 6. Par projekta Nr. 2018-1-LV01-KA101-046892 “Starptautiska pedagogu sadarbība iekļaujošās izglītības kvalitātes uzlabošanai” realizēšanu;
 7. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2015.gada 26.marta noteikumos Nr.1 “Gulbenes novada Gada balva kultūrā un balva Gulbenes novada GODS”  (protokols Nr.6, 8.§);
 8. Par Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” nolikuma apstiprināšanu.

Finanšu komiteja

20.12.2018. plkst.9.00 Ābeļu ielā 2 notiks Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par Gulbenes novada pašvaldības 2018.gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības 2018.gada budžetu” izdošanu
 2. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra noteikumos Nr.8 “Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (protokols Nr. 17, 35.§)
 3. Par Gulbenes novada pašvaldības grāmatvedības politikas apstiprināšanu
 4. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības policijas nolikumā
 5. Par grozījumiem Gulbenes novada bāriņtiesas nolikumā
 6. Par grozījumiem Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes nolikumā
 7. Par Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” nolikuma apstiprināšanu
 8. Par kustamās mantas atsavināšanu un ieguldīšanu SIA “Gulbenes nami” pamatkapitālā
 9. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā
 10. Par dzīvojamās telpas īres maksas samazināšanu
 11. Par projekta Nr. 2018-1—LV01-KA229-046953_1 “Together Everyone Achieves More”/TEAM (“Kopā visi sasniedz vairāk”/ KOMANDA) realizēšanu
 12. Par projekta Nr. 2017-1-ES01-KA2019-038033_4 “Don’t forget what really matters” (Neaizmirsti pašu svarīgāko) realizēšanu
 13. Par projekta Nr. 2018-1-LV01-KA101-046892 “Starptautiska pedagogu sadarbība iekļaujošās izglītības kvalitātes uzlabošanai” realizēšanu
 14. Par grozījumiem Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes nolikumā

 15. Par grozījumiem Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes nolikumā

 16. Par grozījumiem Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes nolikumā

 17. Par zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu

 18. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr.___ “Par Gulbenes novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru”