Gerbonis mazs27.12.2018. Ābeļu ielā 2 plkst.9.00 notiks Gulbenes novada domes sēde. Novada domes sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Saistošo noteikumu projekti

Par Gulbenes novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru

Gulbenes novada teritorijas plānojums, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Pielikumi SN Nr.20

Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības 2018.gada budžetu”

Pielikums SN Nr.21

Darba kārtība

Izpilddirektores informācija

1.Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

2.Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

3.Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

4.Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

5.Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

6.Par dzīvojamās telpas īres maksas samazināšanu

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

7.Par grozījumu Gulbenes 2.vidusskolas nolikumā.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta  jautājumu komitejas priekšsēdētājs

8.Par grozījumiem Gulbenes Vakara (maiņu) vidusskolas nolikumā

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta  jautājumu komitejas priekšsēdētājs

9.Par projekta Nr. 2018-1—LV01-KA229-046953_1 “Together Everyone Achieves More”/TEAM (“Kopā visi sasniedz vairāk”/ KOMANDA) realizēšanu.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta  jautājumu komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

10.Par projekta Nr. 2017-1-ES01-KA2019-038033_4 “Don’t forget what really matters” (Neaizmirsti pašu svarīgāko) realizēšanu.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta  jautājumu komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

11.Par projekta Nr. 2018-1-LV01-KA101-046892 “Starptautiska pedagogu sadarbība iekļaujošās izglītības kvalitātes uzlabošanai” realizēšanu.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta  jautājumu komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

12.Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2015.gada 26.marta noteikumos Nr.1 “Gulbenes novada Gada balva kultūrā un balva Gulbenes novada GODS”  (protokols Nr.6, 8.§)

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta  jautājumu komitejas priekšsēdētājs

13.Par Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” nolikuma apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta  jautājumu komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

14.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

15.Par nedzīvojamo telpu nomu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

16.Par zemes gabalu iznomāšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

17.Par vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

18.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

19.Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” darba plāna apstiprināšanu 2019.gadam.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

20.Par nekustamā īpašuma nodošanu valstij bez atlīdzības.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

21.Par Gulbenes novada domes 2018.gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr.19 “Par Gulbenes novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru” izdošanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

22.Par grozījumiem Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes nolikumā.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

23.Par zemes vienības platības precizēšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

24.Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

25.Par kustamās mantas atsavināšanu un ieguldīšanu SIA “Gulbenes nami” pamatkapitālā.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

26.Par 2018.gada 1.aprīļa Pilnvarojuma līguma grozīšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

27.Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

28.Par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles rīkošanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

29.Par Gulbenes novada teritorijas plānojuma un Gulbenes novada domes 2018.gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr.20 “Gulbenes novada teritorijas plānojums, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

30.Par zemes gabala lietošanas mērķi.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

31.Par adresēm un nosaukumiem.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

32.Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

33.Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

34.Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

35.Par Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes kustamās mantas – automašīnas Opel Astra atsavināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

36.Par nedzīvojamo telpu nomāšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

37.Par Gulbenes novada pašvaldības tiešās līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

38.Par Gulbenes novada pašvaldības 2018.gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības 2018.gada budžetu” izdošanu.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

39.Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra noteikumos Nr.8 “Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (protokols Nr. 17, 35.§).

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

40.Par Gulbenes novada pašvaldības grāmatvedības politikas apstiprināšanu.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

41.Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības policijas nolikumā.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

42.Par grozījumiem Gulbenes novada bāriņtiesas nolikumā.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

43.Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

44.Par grozījumiem Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes nolikumā.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

45.Par grozījumiem Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes nolikumā.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

46.Par grozījumiem Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes nolikumā.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

47.Par zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

48.Par Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Ingas Dukures un priekšsēdētājas vietnieces Ineses Pērkones ikgadējo novērtēšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks

49.Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Andim Caunītim.

ZIŅO: N.Audzišs – novada domes priekšsēdētājs

50.Par Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” vadītāja atbrīvošanu.

ZIŅO: G.Švika – novada domes izpilddirektore