gerbbmpTautsaimniecības komiteja

23.01.2019. plkst.10.00 Ābeļu ielā 2 notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 2. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 27.decembra sēdes lēmuma “Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu” (protokols Nr.25, 32.§) atcelšanu.
 3. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu
 4. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu.
 5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 6. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 7. Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu.
 8. Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 9. Par projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Gulbenes novadā” atbalstīšanu pasākuma 9.3.1.1. Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai, 2. kārtas ietvaros.
 10. Par nekustamā īpašuma Gulbenes novada Rankas pagastā ar nosaukumu „Rankas arodvidusskola”, kadastra numurs 5084 008 0159, daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
 11. Par Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes, Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes, Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes un Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas funkciju nodošanu SIA “Gulbenes nami”.
 12. Par kustamās mantas izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 13. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 31.janvāra saistošo noteikumi Nr.__ “Par decentralizētas kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Gulbenes pilsētā un Gulbenes novada ciemu teritorijās” izdošanu.
 14. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

Informatīvais jautājums:

 1. Par Beļavas apkures sistēmu. (G.Švika)
 2. Par Stāmerienas pils stratēģijas attīstību. (E.Siļķēna)

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

Darba kārtība

23.01.2018. plkst.13.00 Dīķa ielā 1 notiks Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde.

 1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā. (Skatāms slēgtajā komitejas daļā)
 2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. (Skatāms slēgtajā komitejas daļā)
 3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem. (Skatāms slēgtajā komitejas daļā)
 4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu. (Skatāms slēgtajā komitejas daļā)
 5. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra. (Skatāms slēgtajā komitejas daļā)
 6. Par Gulbenes novada domes saistošo noteikumu Nr.____ “Par vienreizēju apbedīšanas pabalstu” izdošanu.
 7. Par Gulbenes novada sociālās aprūpes centra “Jaungulbenes Alejas” nolikuma apstiprināšanu.
 8. Par Gulbenes novada domes saistošo noteikumu Nr.____ “Par maznodrošinātas personas ģimenes) statusa noteikšanu Gulbenes novadā” izdošanu.
 9. Par projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Gulbenes novadā” atbalstīšanu pasākuma 9.3.1.1. Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai, 2. kārtas ietvaros

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Darba kārtība

23.01.2019. plkst.15.00 Ābeļu ielā 2 notiks Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

 1. Par Gulbenes Mūzikas skolas attīstības plāna 2019.-2021.gadam apstiprināšanu;
 2. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu nolikumos;
 3. Par nekustamā īpašuma Gulbenes novada Rankas pagastā ar nosaukumu „Rankas arodvidusskola”, kadastra numurs 5084 008 0159, daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā.

Finanšu komiteja

24.01.2019. plkst.9.00 Ābeļu ielā 2 notiks Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.16 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību”” izdošanu
 2. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra noteikumos Nr.8 “Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (protokols Nr. 17, 35.§)
 3. Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Normundam Audzišam
 4. Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Andim Caunītim
 5. Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem
 6. Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam un locekļiem
 7. Par nekustamā īpašuma Gulbenes novada Rankas pagastā ar nosaukumu „Rankas arodvidusskola”, kadastra numurs 5084 008 0159, daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā
 8. Par projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Gulbenes novadā” atbalstīšanu pasākuma 9.3.1.1. Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai, 2. kārtas ietvaros
 9. Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta „Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Brīvības ielas zonā” īstenošanai
 10. Par Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes struktūrvienības „Druvienas Latviskās dzīves ziņas centrs” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
 11. Par pilnvarojumu
 12. Par pilnvarojuma izdošanu biedrībai “Latvijas Zaļo ceļu asociācija”
 13. Par mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem (ielām) izlietojumu 2019.gadā
 14. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā
 15. Par konfiscētās mantas vērtības atlīdzināšanu nepamatoti represēto personu mantiniekiem