gerbbmp31.01.2019. Ābeļu ielā 2 plkst.9.00 notiks Gulbenes novada domes sēde. Novada domes sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Saistošo noteikumu projekti

Nr.1 Par vienreizēju apbedīšanas pabalstu

Nr.2 Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu Gulbenes novadā

Nr3. Par decentralizētas kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Gulbenes pilsētā un Gulbenes novada ciemu teritorijās

Nr.4 Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību”

Darba kārtība

1.Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

2.Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

3.Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

4.Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

5.Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

6.Par Gulbenes novada domes saistošo noteikumu Nr.1 “Par vienreizēju apbedīšanas pabalstu” izdošanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

7.Par Gulbenes novada sociālās aprūpes centra “Jaungulbenes Alejas” nolikuma apstiprināšanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

8.Par Gulbenes novada domes saistošo noteikumu Nr.2 “Par maznodrošinātas personas

(ģimenes) statusa noteikšanu Gulbenes novadā” izdošanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

9.Par projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Gulbenes novadā” atbalstīšanu pasākuma 9.3.1.1. Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai, 2. kārtas ietvaros

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

10.Par Gulbenes Mūzikas skolas attīstības plāna 2019.-2021.gadam apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

11.Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu nolikumos.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

12.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

13.Par Gulbenes novada domes 2018.gada 27.decembra sēdes lēmuma “Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu” (protokols Nr.25, 32.§) atcelšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

14.Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

15.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

16.Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

17.Par zemes gabalu iznomāšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

18.Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

19.Par zemes gabala lietošanas mērķi.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

20.Par Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes, Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes, Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes un Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas funkciju nodošanu SIA “Gulbenes nami”.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

21.Par kustamās mantas izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

22.Par Gulbenes novada domes 2019.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 “Par decentralizētas kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Gulbenes pilsētā un Gulbenes novada ciemu teritorijās” izdošanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

23.Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

24.Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

25.Par Gulbenes novada domes 2019.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.16 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību”” izdošanu.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

26.Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra noteikumos Nr.8 “Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (protokols Nr. 17, 35.§).

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

27.Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Normundam Audzišam.

ZIŅO: A.Caunītis – novada  domes priekšsēdētāja vietnieks

28.Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Andim Caunītim.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

29.Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

30.Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam un locekļiem.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

31.Par nekustamā īpašuma Gulbenes novada Rankas pagastā ar nosaukumu „Rankas arodvidusskola”, kadastra numurs 5084 008 0159, daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs, G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

32.Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta „Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Brīvības ielas zonā” īstenošanai.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

33.Par Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes struktūrvienības „Druvienas Latviskās dzīves ziņas centrs” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

34.Par pilnvarojumu.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

35.Par pilnvarojuma izdošanu biedrībai “Latvijas Zaļo ceļu asociācija”

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

36.Par mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem (ielām) izlietojumu 2019.gadā

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

37.Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

38.Par konfiscētās mantas vērtības atlīdzināšanu nepamatoti represēto personu mantiniekiem.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

39.Par darba grupas izveidi.

ZIŅO: V.Kravale– Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja

40.Par amatu savienošanas atļauju Aigaram Cīrulim.

ZIŅO: L.Priedeslaipa– Administratīvi juridiskās nodaļas juriste

41.Par amatu savienošanas atļauju Gatim Rikveilim.

ZIŅO: L.Priedeslaipa– Administratīvi juridiskās nodaļas juriste

42.Par amatu savienošanas atļauju Vitālijam Platajam.

ZIŅO: L.Priedeslaipa– Administratīvi juridiskās nodaļas juriste

PAPILDUS JAUTĀJUMI

2.Par dzīvojamās telpas izīrēšanu – papildināt ar 7.un 8.punktu

43. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Normundam Audzišam.