gerbbmpTautsaimniecības komiteja

20.02.2019. plkst.10.00 Ābeļu ielā 2 notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.februāra saistošo noteikumu Nr.___ “Par Gulbenes novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru” izdošanu.
 2. Par atteikumu izsniegt atļauju azartspēļu organizēšanas vietas atvēršanai Blaumaņa ielā 21, Gulbenē.
 3. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 4. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 5. Par zemes nomas līguma pārjaunošanu.
 6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 7. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.
 8. Par zemes robežu shēmu apstiprināšanu.
 9. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 10. Par kustamās mantas izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 11. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.
 12. Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai.
 13. Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciemā.
 14. Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 15. Par adresēm un nosaukumiem.
 16. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 17. Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam aktualizētā Rīcības plāna 2018.-2020.gadam un Investīciju plāna 2018.-2020.gadam.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

20.02.2018. plkst.13.00 Dīķa ielā 1 notiks Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde.

Darba kārtība

 1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 5. Par saistošo noteikumu Nr.___ projektu “Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību””

Atklātajā daļā skatāms tikai 5.jautājums.

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

20.02.2019. plkst.15.00 Ābeļu ielā 2 (3.stāva zālē) notiks Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2019.gada 31.janvāra sēdes lēmumā “Par darba grupas izveidi” (protokols Nr.1, 39.§);
 2. Informācija par Gulbenes novada izglītības iestāžu tīkla perspektīvām;
 3. Par Gulbenes (Vakara) maiņu vidusskolas likvidāciju;
 4. Par Gulbenes sākumskolas likvidāciju;
 5. Par Stāmerienas pamatskolas, K.Valdemāra sākumskolas un Galgauskas pamatskolas reorganizāciju un Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolīši” izveidi.

Finanšu komiteja

21.02.2019. plkst.9.00 Ābeļu ielā 2 (3.stāva zālē) notiks Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.februāra saistošo noteikumu Nr.__ “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” apstiprināšanu
 2. Par saistošo noteikumu Nr.___ projektu “Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību””
 3. Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam aktualizētā Rīcības plāna 2018.-2020.gadam un Investīciju plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu
 4. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Meliorācijas sistēmas atjaunošana Stradu pagastā posmā no īpašuma “Dālderi” līdz īpašumam “Krustalīči”” īstenošanai
 5. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Meliorācijas sistēmas atjaunošana Stradu pagastā posmā no īpašuma “Ceļmalas” līdz īpašumam “Krustalīči”” īstenošanai
 6. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Stradu pagastā posmā no īpašuma “Ziediņi” līdz īpašumam “Atmiņas”” īstenošanai
 7. Par pilnvarojumu realizēt parāda piedziņas procesu pret pašvaldības debitoriem, nepieņemot pašvaldības domes lēmumu
 8. Par Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs “Tirza” likvidāciju
 9. Par grozījumiem Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes nolikumā
 10. Par iesnieguma izskatīšanu