gerbbmpGulbenes novada pašvaldība 2019.gadā ir sākusi pašvaldībai piederošā dzīvojamā fonda izvērtēšanu. Viena no pašvaldības funkcijām ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, bet vienlaikus pašvaldībai ir arī pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot tās kustamo un nekustamo mantu. Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamais fonds ir liels, līdz ar to nepieciešami lieli līdzekļi tā uzturēšanai.

Izvērtējot iedzīvotāju pieprasījumu pēc dzīvokļiem, secināms, ka pašvaldības dzīvokļu skaitu nepieciešams samazināt. Ņemot vērā minēto, pašvaldība plāno virzīt izskatīšanai Gulbenes novada domē lēmumus par dzīvokļu atsavināšanu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otrā daļa nosaka, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs. Atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kura lietošanu ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, saskaņā ar Atsavināšanas likuma 45.panta trešo daļu to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem. Ja īrnieks vai viņa ģimenes locekļi mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas nepaziņo par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pašvaldība organizē viendzīvokļa mājas vai dzīvokļa atsavināšanu Atsavināšanas likuma noteiktā kārtībā.

Pašvaldības īpašumā esošo nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt arī tās īrnieks vai viņa ģimenes locekļi, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.

Ņemot vērā minēto, aicinām Gulbenes novada iedzīvotājus, kuri īrē pašvaldības viendzīvokļa mājas vai dzīvokļus, izvērtēt iespēju uzsākt dzīvokļa atsavināšanas procesu. Nepieciešamo informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem un atsavināšanas procesu ikviens interesents var iegūt attiecīgajā pagasta pārvaldē vai Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļā.