gerbbmp20.februārī Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā norisinājās ikmēneša Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja. Šoreiz darba kārtībā tika izskatīti pieci jautājumi, no kuriem četri bija saistīti ar Gulbenes novada izglītības iestāžu tīkla perspektīvām, ietverot lēmumus par atsevišķu izglītības iestāžu likvidāciju vai reorganizāciju. Diskusijas izvērtās vairāku stundu garumā, viešot korekcijas lēmumprojektos par skolu turpmāko statusu.

Izglītības, kultūras un sporta komiteja nolēma:

  1. likvidēt Gulbenes Vakara (maiņu) vidusskolu, to pievienojot Gulbenes 2.vidusskolai ar 2020.gada 1.jūliju. Atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 40.panta pirmās daļas redakcijai, kas stāsies spēkā 2021.gada 1.septembrī, paredzēti divi vispārējās vidējās izglītības iestāžu tipi – vidusskola un valsts ģimnāzijas, tādējādi no vispārējās vidējās izglītības iestāžu tipoloģijas izslēdzot vakara (maiņu) vidusskolas un ģimnāzijas. Saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma pārejas noteikumu 33.punktu vakara (maiņu) vidusskolas kā vispārējās izglītības iestāžu tips tiks izslēgts no regulējuma ar 2020.gada 1.septembri. Atbilstoši Vispārējās izglītības likuma pārejas noteikumu 34.pantam pašvaldībām, kuru padotībā ir vakara (maiņu) vidusskolas, līdz 2019.gada 28.februārim Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā ir jāpieņem lēmums par vakara (maiņu) vidusskolu nosaukumu maiņu vai likvidācijas vai reorganizācijas pabeigšanu līdz 2020.gada 31.augustam.
  2. likvidēt Gulbenes sākumskolu, to pievienojot Gulbenes novada valsts ģimnāzijai ar 2019.gada 1.septembri. Gulbenes sākumskolu pievienojot Gulbenes novada valsts ģimnāzijai, skolēniem tiek piedāvāts apgūt vispārējās pamatizglītības (1.-9.klase) un vidējās izglītības programmas (10.-12.klase), nemainot izglītības iestādi. Gulbenes sākumskolas pievienošanas rezultātā tiks lietderīgāk un efektīvāk izmantoti darbinieku resursi, infrastruktūra, plānota telpu noslodze, kā arī mazināti riski saistībā ar plānoto rezultātu sasniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projektā “Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” (Nr. 8.1.2.0/17/I/013). Jāuzsver, ka šis lēmums jau ar š.g. 1.septembri vecākiem dos iespēju izvēlēties, uz kuru no  Gulbenes pilsētas skolām sūtīt savu bērnu apgūt pilnu pamatizglītības kursu (no 1.-9.kl.) neuztraucoties, ka  bērnam pēc 6.kl. būs jāmaina skola  (kā tas bija līdz šim, mācoties Gulbenes sākumskolā).
  3. reorganizēt K.Valdemāra sākumskolu un Galgauskas pamatskolu ar 2019.gada 1.septembri, saglabājot pirmsskolas izglītības grupiņas. Lēmums pieņemts, ņemot vērā izglītojamo skaita samazinājumu pēdējo gadu laikā, nepietiekošo valsts finansējumu pedagogu darba samaksai, ierobežotos pedagogu resursus, apdraudējumu izglītības programmu kvalitatīvai īstenošanai jaunā izglītības satura kontekstā, kā arī ievērojot iestāžu darbības un finansējuma izlietošanas lietderīguma un efektivitātes principu.

Lēmumi par izglītības iestādēm tiks pieņemti 28.februāra Gulbenes novada domes sēdē.

Ņemot vērā diskusijās ar skolu, vietējās sabiedrības, pašvaldības administrācijas  un lēmējvaras pārstāvjiem  Gulbīša pamatskolā, Lejasciema vidusskolā un Lizuma vidusskolā uzklausītos viedokļus, argumentāciju un ierosinājumus, Gulbenes novada pašvaldības  izglītības iestāžu  tīkla optimizācijas darba grupa nevirzīja izskatīšanai komitejā lēmumu par iepriekš minēto skolu statusa maiņu, jo pēc domes sēdes (28.02.2019.), sadarbībā ar visām iesaistītajām pusēm, tiks turpināts darbs pie optimālā skolu tīkla modeļa izstrādes.