gerbbmp28.02.2019. Ābeļu ielā 2 plkst.9.00 notiks Gulbenes novada domes sēde. Novada domes sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Saistošo noteikumu projekti

Saistošie noteikumi Nr.5 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību”"

Saistošie noteikumi Nr.6 "Par Gulbenes novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru"

Saistošie noteikumi Nr.7 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam"

Pielikums saistošajiem noteikumiem "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam""Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam"

9.00 Izpilddirektores informācija

1.Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

2.Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

3.Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

4.Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

5.Par 2019.gada 28.februāra saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību””.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

6.Par Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs “Tirza” likvidāciju.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

7.Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Par Gulbenes novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru” izdošanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

8.Par atteikumu izsniegt atļauju azartspēļu organizēšanas vietas atvēršanai Blaumaņa ielā 21, Gulbenē.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

9.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

10.Par zemes gabalu iznomāšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

11.Par zemes nomas līguma pārjaunošanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

12.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

13.Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

14.Par zemes robežu shēmu apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

15.Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

16.Par kustamās mantas izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

17.Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

18.Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

19.Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciemā.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

20.Par zemes gabala lietošanas mērķi.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

21.Par adresēm un nosaukumiem.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

22.Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

23.Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam aktualizētā Rīcības plāna 2018.-2020.gadam un Investīciju plāna 2018.-2020.gadam.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

24.Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

25.Par nedzīvojamo telpu nomu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

26.Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALBA” pamatkapitālā.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

27.Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.februāra saistošo noteikumu Nr.7 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” apstiprināšanu.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

28.Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Meliorācijas sistēmas atjaunošana Stradu pagastā posmā no īpašuma “Dālderi” līdz īpašumam “Krustalīči”” īstenošanai.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

29.Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Meliorācijas sistēmas atjaunošana Stradu pagastā posmā no īpašuma “Ceļmalas” līdz īpašumam “Krustalīči”” īstenošanai.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

30.Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Stradu pagastā posmā no īpašuma “Ziediņi” līdz īpašumam “Atmiņas”” īstenošanai.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

31.Par pilnvarojumu realizēt parāda piedziņas procesu pret pašvaldības debitoriem, nepieņemot pašvaldības domes lēmumu.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

32.Par grozījumiem Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes nolikumā.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

33.Par iesnieguma izskatīšanu.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

34.Par zemes nomas līguma izbeigšanu

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

35.Par grozījumu Gulbenes novada domes 2019.gada 31.janvāra sēdes lēmumā “Par darba grupas izveidi” (protokols Nr.1, 39.§)

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

36.Par Gulbenes (Vakara) maiņu vidusskolas likvidāciju.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

37.Par Gulbenes sākumskolas likvidāciju.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

38.Par Galgauskas pamatskolas likvidāciju.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

39.Par K.Valdemāra sākumskolas likvidāciju.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

40.Par Stāmerienas pamatskolas likvidāciju

ZIŅO: N.Audzišs – Gulbenes novada domes priekšsēdētājs

41.Par Stāmerienas pamatskolas, K.Valdemāra sākumskolas un Galgauskas pamatskolas reorganizāciju un Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolīši” izveidi.

ZIŅO: N.Audzišs – Gulbenes novada domes priekšsēdētājs

42.Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Ētikas komisijas sastāvā.

ZIŅO: N.Audzišs – Gulbenes novada domes priekšsēdētājs

43.Par meža cirsmas izsoles rīkošanu.

ZIŅO: S.Puisāne– Īpašumu pārraudzības nodaļas galvenā zemes lietu speciāliste

44.Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2018.gada 29.marta  lēmumā “Par pašvaldības mantas nodošanu nomā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ALBA”” (protokols Nr.4, 27.§).

ZIŅO: J.Šmoteks– Īpašumu pārraudzības nodaļas ūdens un atkritumsaimniecības speciālists