Pamatojoties uz Gulbenes novada pašvaldības Ētikas kodeksa, kas apstiprināts Gulbenes novada domes 2018.gada 30.augusta sēdē (protokols Nr.19, 31.§), 45.punktu un Gulbenes novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikuma, kas apstiprināts Gulbenes novada domes 2018.gada 25.oktobra sēdē (protokols Nr.22, 33.§), 34.punktu, kas nosaka, ka par Ētikas kodeksa pārkāpumu, ko izdarījis domes deputāts, tiek ievietota publikācija Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, norādot amatpersonas, kas izdarījusi pārkāpumu, vārdu, uzvārdu, amatu, atsauci uz ētikas komisijas atzinuma datumu un pārkāptos Ētikas kodeksa punktus, atbilstoši ētikas komisijas atzinumā norādītajam, informējam, ka saskaņā ar Gulbenes novada pašvaldības Ētikas komisijas 2019.gada 1.februāra atzinumu:

Gulbenes novada domes deputāts Mārtiņš Bogdans ir pārkāpis:

  1. Ētikas kodeksa 5.3.1.apakšpunktu, kas nosaka, ka darbinieks, pildot amata (darba) pienākumus, kā arī ārpus darba laika, ievēro šādus profesionālās ētikas pamatprincipus un normas – argumentējot savu viedokli, veicot savus amata pienākumus un savas kompetences ietvaros pieņemot lēmumus, darbinieks balstās uz objektīvu un pārbaudītu informāciju, pamatojoties uz iegūtajiem faktiem un pierādījumiem;
  2. Ētikas kodeksa 7.punktu, kas nosaka, ka darbinieks izvairās no augstprātīgas un autoritāras rīcības.