gerbbmpVēlos dalīties pārdomās un skaidrot pieņemtos lēmumus par šobrīd aktuālāko jautājumu - izglītību, skolu tīklu un bērnu kvalitatīvu apmācību. Pirms gada, uzņemoties domes priekšsēdētāja pienākumus, zināju, ka šis būs sarežģītākais jautājums, kas prasīs lielu iedziļināšanos, nākotnes redzējuma izstrādi un sarežģītu lēmumu pieņemšanu.

Jaunu tehnoloģiju attīstība nes līdzi arī straujas izmaiņas pasaulē. Tā ir kļuvusi pieejamāka, mobilāka, sociālāka. Saziņas un informācijas vide izmainījusies pilnībā. Sociālie tīkli, internets mūs straujiem soļiem maina, rada jaunus pieradumus un vajadzību pēc jaunām prasmēm. Šajā brīdī, skatoties uz tik globālām izmaiņām, domāt pa vecam nedrīkst.

Ir nepieļaujami neiet līdzi mainīgajam pieprasījumam, vajadzībām, nākotnes profesijām, kompetencēm, zināšanām. Mēs nedrīkstam bērniem liegt attīstību un iespējas, ko dot jaunā izglītība. Mums ir jāpiedāvā viss labākais un atbilstošākais viņu nākotnes vārdā. Tāpēc jārīkojas nekavējoties, jo katrs gads ietekmē kāda bērna turpmāko attīstību.

Pie šiem šķietami sasteigtajiem lēmumiem tika strādāts ilgstoši katru dienu, tiekoties ar augstas raudzes izglītības speciālistiem gan no Latvijas, gan no ārvalstīm. Esam apmeklējuši daudzas pašvaldības, kuras Latvijā ir vadošās izglītības jautājumos, apmācības programmu, kompetenču ieviešanā. Daudzas pašvaldības šo soli ir jau spērušas un raujas uz priekšu. Mēs neesam pēdējie, bet arī ne pirmie.

Profesionāļu viedoklis un pārliecība par jaunā mācību satura un apmācības procesa organizēšanu, par pārbaudes eksāmeniem, kas tiks kārtoti, balstoties uz kompetenču pieejā balstītu izglītības saturu, ir nepārprotams un skaidrs. Nepietiks ar to, ka tiks labi nokārtoti atsevišķi eksāmeni. Dzīve un nākotnes vajadzības pieprasa orientēties kompleksi sarežģītākās situācijās, kur bērnam jāspēj risināt uzdevumus, vienlaicīgi pielietojot vairākos priekšmetos iegūtās zināšanas.

Iepriekš katrs priekšmets bija kā atsevišķi esošs ķieģelītis. Jaunietis, pabeidzot skolu, nostājas ar kaudzi ķieģelīšu savas nākotnes, karjeras priekšā. Viņš īsti nezināja, kā to visu pielietot, jo nav savstarpējas sasaistes un nav saprotams praktiskais pielietojums. Mūsdienīga izglītība nodrošina zināšanu pārnesi no teorētiskām uz praktiskām, no atsevišķu priekšmetu apmācības uz vairāku priekšmetu kopmācību. Tādā veidā iegūstot sinerģisku efektu rezultāta sasniegšanā. Jaunieši pabeidzot skolu zinās, kā ķieģelīši saliekas kopā un kā var uzcelt stabilu māju, savu karjeru! Lai apmācība varētu kvalitatīvi un rezultatīvi notikt, ir vajadzīgs noteikts skolēnu skaits klasē, mazās klasēs to izdarīt nebūs iespējams. Bērniem ir jādarbojas grupās, lai katrs varētu būt iesaistīts efektīvā, praktiskā darbā. Tas, protams, prasīs lielu piepūli un pārmaiņas arī no skolotājiem, kuriem būs jāprot vadīt stundas ar jaunu pieeju un jaunām prasmēm zināšanu nodošanā. Līdz ar to arvien aktuālāks ir jautājums par skolotāju skolā, par viņa prasmi un iespējām sadarboties ar saviem kolēģiem un skolēniem.

Skolās, lai īstenotu izglītības satura prasības, ir nepieciešams noteikts skolēnu skaits konkrētā klašu posmā, klasē. Galgauskas, Stāmerienas pamatskolās un K.Valdemāra sākumskolā skolēnu skaits ir neliels, ar tendenci samazināties. Pie noteikta skolēnu skaita skolā valsts piešķir noteiktu valsts mērķdotācijas apjomu pedagogu atalgojumam. Piemēram, skolēnu skaitam 7. – 9.kl. posmā, esot mazākam par 27 skolēniem, valsts skolai piešķir par trešdaļu mazāku finansējumu salīdzinot ar citām skolām, kur šis skolēnu skaits sasniedz minētos 27 skolēnus. Šādā gadījumā, ja skola tiek paturēta, cietēji ir skolēni, kas nevarēs pilnvērtīgi saņemt apmācību pēc jaunajām prasībām, piedāvājums ārpusstundu aktivitātēm saruks, cietīs arī pašvaldība, kurai netiks piešķirta pietiekama apjoma valsts mērķdotācija pedagogu algu nodrošināšanai.

Esmu pārliecināts, ka lēmumi, kas tika pieņemti domes sēdē, ir pareizi. Tie tika izsvērti no visām pusēm. Galvenais ieguvējs būs bērns. Lūdzu vecākus būt saprotošiem un izturīgiem. Tiem, kurus skars šīs pārmaiņas, dienas ritms, ierastās lietas būs jāpakārto jaunajai situācijai. Ceru, ka domājam līdzīgi, tas ir - mūsu bērnu labākas nākotnes vārdā. Šajā brīdī savs ērtums, varēšanas, nevarēšanas jānoliek malā un kopā jāiet uz priekšu.

Pašvaldība ar šiem lēmumiem ir uzņēmusies nopietnas saistības. Administrācijas darbinieki šobrīd strādā pie plāna, lai apzinātu visus uzdevumus, kas būs jāpaveic papildus, sākot no 2019. gada 1. septembra. Mums jānodrošina pilnīga bērnu drošība, precizitāte, mobilitāte, kvalitatīva laika pavadīšana pēc stundām. Speciālisti strādās pie precīza autobusu maršruta izstrādes, lai tiktu nodrošināta katra bērna nokļūšana skolā, izslēdzot ļoti agro celšanos un ilgu laika pavadīšanu skolā pirms stundu sākšanās. Tiks piedāvāta iespēja līdz autobusam piedalīties pagarinātajā grupā mājas darbu pildīšanai uz nākošo dienu vai padziļinātu zināšanu iegūšanai kādā priekšmetā. Tiks aprīkotas telpas, kur varēs spēlēt dažādas spēles un intelektuāli atpūsties. Skolēnu autobusos tiks nodrošinātas pavadošās personas, kas, pirmkārt nodrošinās pirmsskolas vecuma bērnu nokļūšanu bērnudārzā, kā arī sekos bērnu drošībai un kārtībai brauciena laikā. Katra pagasta iedzīvotājiem būs iespēja savlaicīgi pārliecināties par piedāvātā maršruta atbilstību un piedalīties tā koriģēšanā. Tiek plānota jaunu autobusu iegāde kvalitatīvākai un drošākai bērnu pārvietošanai. Martā tiks noteikti termiņi katra jautājuma izskatīšanai, lai iedzīvotāji būtu pārliecināti par notikumu gaitu un pieņemtajiem lēmumiem. Pilsētas skolās, palielinoties skolēnu skaitam un pieaugot iekļaujošās izglītības nepieciešamībai, tiks nodrošināta lielāka atbalsta personāla pieejamība.

Izglītības sistēmā un skolu tīkla attīstībā pārmaiņas vēl sekos. Mēs nevaram apstāties pusceļā. Šie lēmumi ir bērnu nākotnes vārdā. Ja būtu iespējams visu atstāt kā bija un nauda būtu tā, kuras dēļ tas tiek darīts, tad pašvaldība noteikti atrastu iespēju ieplānot vajadzīgo summu skolas pastāvēšanai. Nauda šoreiz neko neizšķir. Visu nosaka jaunā uz kompetenču pieeju balstītā izglītības satura ieviešana mūsu bērnu labākas nākotnes nodrošināšanai, kuras realizēšanā nepieciešami iepriekš aprakstītie nosacījumi.

Detalizētāk ar augstāk minētajiem lēmumiem un to pamatojumu var iepazīties šeit.

Normunds Audzišs,
Gulbenes novada domes priekšsēdētājs