Stradu pagasta pārvaldes un SIA “Alba” informatīvs paziņojums par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Gulbenes novada Gulbenes pilsētas, Beļavas pagasta Svelberģa ciema, Stradu pagasta Ceļmalu ciema, Stāķu ciema un Šķieneru ciema administratīvajā teritorijās.
Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde informē, ka atbilstoši Gulbenes novada domes 2019.gada 28.februāra lēmumam “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciemā” (protokols Nr.4, 19§), ar 2019 gada 30. jūniju pārtrauks sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus. Noslēgtie līgumi ar Stradu pagasta pārvaldi par komunālajiem pakalpojumiem ar 2019.gada 30.jūniju zaudēs spēku.
Atbilstoši pašvaldības pilnvarojumam, ar 2019. gada 1.jūliju sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciema teritorijā uzsāks SIA “ALBA”.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALBA” (turpmāk - Sabiedrība) paziņo, ka ar Gulbenes novada domi ir noslēgts līgums Nr. GND/9.13/18/357 no 12.04.2018. par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Gulbenes novada Gulbenes pilsētas, Beļavas pagasta Svelberģa ciema, Stradu pagasta Ceļmalu ciema, Stāķu ciema un Šķieneru ciema administratīvajā teritorijā. Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu Šķieneru ciemā Sabiedrība uzsāks ar 2019. gada 1. jūliju (dzeramā ūdens piegāde un kanalizācijas notekūdeņu novadīšana, attīrīšana).
Pakalpojumu Šķieneru ciema Sabiedrība sniegs pa Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātām pakalpojuma maksām, kuras ir tādas pašas kā Gulbenes novada Gulbenes pilsētā, Beļavas pagasta Svelberģa ciemā, Stradu pagasta Ceļmalu ciemā un Stāķu ciemā:
• Maksa par dzeramā ūdens piegādi 1,04 EUR/ m3 bez PVN (1,26 eiro/m3 ar PVN);
• Maksa par kanalizācijas notekūdeņu uzņemšanu 1,31 EUR/m3 bez PVN (1,59 eiro/m3 ar PVN).
Lūgums visiem dzeramā ūdens un kanalizācijas lietotājiem aizpildīt Sabiedrības iesnieguma veidlapu (veidlapas paraugs pieejams sabiedrības mājas lapā - www.alba.lv, sabiedrības biroja telpas Blaumaņa ielā 56A, Gulbene vai Norēķinu centra telpās) par līguma slēgšanu, kuru nepieciešams izdrukāt un aizpildītu nodot Norēķinu centrā, Rīgas ielā 36A, Gulbenē vai uzņēmuma biroja telpas pie lietvedes Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, vai atsūtot uz e-pastu ieskanētā veidā, lai raitāk ritētu līgumu slēgšana. Līgumu slēgšana notiks no 01.04.2019. līdz 28.06.2019. darba dienās no 8.00-12.00 un no 13.00-17.00 pie lietvedes Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, kontakttelefoni 29624562, 64473417.
Ierodoties uz līgumu slēgšanu ņemt līdzi uzrādīšanai īpašuma piederības apliecinošu dokumentu, personu apliecinošu dokumentu, pilnvaru par tiesībām parakstīt dokumentus, ja tos slēgs cita persona. Pakalpojuma lietotājiem, kuri nebūs noslēguši līgumu ar uzņēmumu var netikt uzsākta ūdens padeve ar 01.07.2019. līdz brīdim, kad tiks noslēgts pakalpojuma līgums.

Papildus informācija
Uzņēmums informē, ka visā dzīvojamā mājā konstatētā ūdens patēriņa starpība, tiks sadalīta atbilstoši dzīvojamajā mājā esošajam atsevišķo dzīvokļu īpašumu skaitam.
Izskaidrojam, ka saskaņā ar 2015.gada 15.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.524 minēto ūdens patēriņa starpības sadales kārtību nepiemēro, bet ūdens patēriņa starpību sadala atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam starp šādiem dzīvokļu īpašniekiem (ja tādi ir dzīvojamā mājā):
• kuri nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc kārtas;
• kuru atsevišķajos īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti;
• kuri atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam veikt savā dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, ja pārvaldnieks par šādas pārbaudes veikšanu rakstiski paziņojis vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz dzīvokļa īpašumu, kurā plānota skaitītāju pārbaude;
• kuru dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav noplombēti, to plombējums ir bojāts vai tie nav verificēti triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām.
Saskaņā ar 2011.gada 1.janvāra Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta trešo daļu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ir saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam. Līdz ar to minēto aprēķinu veikšanas kārtība ir piemērojama līdz brīdim, kamēr dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē vienosies par citu saņemto pakalpojumu apmaksas kārtību, t.sk., ūdens patēriņa starpību sadali.
Uzņēmums atgādina, ka ūdens patēriņa skaitītāju īpašnieks (t.i. dzīvokļa īpašnieks) nodrošina ūdens patēriņa skaitītāju verifikāciju atbilstoši 2007. gada 9. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 40 Valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts 4.4. punktā noteiktajā kārtībā (verificēšanas periodiskums ūdens patēriņa skaitītājiem noteikumos noteikts ne retāk kā reizi četros gados).

Cerot uz veiksmīgu sadarbību sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Alba”