gerbbmpViena no pašvaldības funkcijām ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā un ir arī pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. Gulbenes novada pašvaldībai dzīvojamais fonds ir liels (vairāk nekā 1000 dzīvokļu), līdz ar to nepieciešami lieli līdzekļi tā uzturēšanai. Gulbenes novada pašvaldība 2019.gadā ir sākusi pašvaldībai piederošā dzīvojamā fonda izvērtēšanu.

UZMANĪBU! Pašvaldība uzsver, ka dzīvokļu atsavināšanas process nav obligāts. Ikvienam, kurš neizpirks savu īres dzīvokli vai nevēlēsies to darīt, tiks saglabātas īres tiesības.

Privatizācijas procesa gaitā iedzīvotājiem bija iespēja privatizēt savus dzīvokļus, taču ne visi to izmantoja. Neprivatizēto dzīvokļu īrniekiem vēl joprojām ir tiesības ierosināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa, kuru tās īrē no pašvaldības, atsavināšanu (pirkšanu). Tikai tad, kad dzīvoklis iegūts īpašumā, ir tiesības to pārdot, dāvināt, kā arī atstāt mantojumā. Dzīvokļa īpašniekam ir tiesības piedalīties mājas apsaimniekošanā, kā arī lemt par mājas apsaimniekošanas maksas noteikšanu, naudas izmantošanu, balsot kopsapulcēs. Par neprivatizētiem dzīvokļiem šos lēmumus pieņem pašvaldība.

Īrniekam vai viņa ģimenes locekļiem, kas ir ierakstīti īres līgumā, ir tiesības izpirkt savu dzīvokli par naudu, tāpēc tiem, kas vēlas šīs savas tiesības izmantot, jāvēršas pašvaldībā ar iesniegumu, lai varētu uzsākt atsavināšanas (izpirkšanas) procesu. Jāņem vērā, ka, lai pretendētu uz tiesībām iegādāties pašvaldības dzīvokli, īrniekam nedrīkst būt parāds par dzīvokļa īri un komunālajiem pakalpojumiem.

Vispirms pašvaldība dzīvoklim veiks kadastrālo uzmērīšanu un ierakstīs zemesgrāmatā uz sava vārda, pēc tam sertificēts vērtētājs veiks dzīvokļa novērtēšanu. Var izmantot iespēju un noslēgt vienošanos par pakāpenisku summas atmaksu, sastādot samaksas grafiku līdz pieciem gadiem, maksājot sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Līdzšinējais īrnieks var Zemesgrāmatā reģistrēt īpašumu uz sava vārda, tiklīdz parakstīts pirkuma līgums un noslēgts līgums par atmaksas grafiku, līdz ar to īres maksa pašvaldībai vairs nav jāmaksā.

Aicinām Gulbenes novada iedzīvotājus, izvērtējot savas iespējas un apsverot visus par un pret, izmantot savas tiesības iegādāties līdz šim no pašvaldības īrēto dzīvokli un kļūt par tā īpašnieku. Par iesniedzamajiem dokumentiem un atsavināšanas procesu interesēties ikvienā pagasta pārvaldē vai Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļā.