2019.gada 28.februāra Gulbenes novada domes sēdē tika apstiprināts Gulbenes novada pašvaldības budžets 2019.gadam. Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar budžeta ieņēmumiem, izdevumiem, prioritātēm!

Infografikas PDF formātā pieejamas šeit

Gulbenes novada pašvaldības budžets 2019.gadam izstrādāts, pamatojoties uz 2018.gada 18.decembra Finanšu ministrijas rīkojumu Nr. 488 “Par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam”, ievērojot likumus „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par budžetu un finanšu vadību”, “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu”, Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra noteikumiem Nr.8 “Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” un citiem normatīvajiem aktiem.

Gulbenes novada pašvaldības budžets ir svarīgākais instruments pašvaldības ekonomisko, sociālo un finansiālo vajadzību sabalansēšanai, teritorijas ilgtermiņa attīstībai un autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai. Gulbenes novada ekonomisko attīstību un finansiālo situāciju ietekmē kopīgā valsts attīstība un finanšu resursu sadale teritoriālajā un nozaru griezumā.

Gulbenes novada pašvaldības budžets ir balstīts uz Gulbenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2030.gadam, kurā atspoguļots pašvaldības ilgtermiņa redzējums, stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes un Gulbenes novada attīstības programmu 2018.2024.gadam. Gulbenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.-2030.gadam noteikti 3 novada attīstības stratēģijas mērķi un ilgtermiņa prioritātes, kas virza caur saprātīgu, gudru un esošo resursu izmantošanu ekonomiskajās un sociālajās aktivitātēs uz galveno vīzijā noteikto  mērķi – dzīves līmeņa un kvalitātes paaugstināšana katrā ģimenē un sabiedrībā kopumā.

Attīstības programmas galvenais mērķis ir noteikt pašvaldības attīstības vidēja termiņa prioritātes, mērķus un norādīt veicamos uzdevumus, rīcības, projektus pašvaldības ilgtspējīgai un līdzsvarotai sociāli ekonomiskās attīstības veicināšanai. Gulbenes novada attīstības programmā ir definēti rīcības plāni un investīciju plāni, ietverot trīs ilgtermiņa prioritātes:

  1. Cilvēkresursu attīstība,
  2. Ilgtspējīga ekonomika un uzņēmējdarbību atbalstoša vide,
  3. Kultūras telpas attīstība un dzīves kvalitāte.

 Gulbenes novada pašvaldības 2019.gada budžeta prioritātes:

  1. Finansējuma saglabāšana iepriekšējos gados uzņemtajām brīvprātīgajām iniciatīvām;
  2. Nodrošināt kvalitatīvu pamata un vispārējo izglītību un saglabāt profesionālās izglītības pieejamību novada teritorijā;
  3. Rūpēties par iedzīvotāju sociālo aizsardzību un labklājību;
  4. Uzlabot izglītības un sporta infrastruktūru;
  5. Uzlabot esošo inženierbūvju infrastruktūru;
  6. Nodrošināt pašvaldībā īstenoto projektu līdzfinansējumu.

Detalizēts budžeta izklāsts skatāms saistošajos noteikumos "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam".Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam".

Gulbenes novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un ilgtermiņa saistību apmērs