gerbbmpTautsaimniecības komiteja

20.03.2019. plkst.10.00 Ābeļu ielā 2 notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 31.janvāra lēmumā “Par nekustamā īpašuma Gulbenes novada Rankas pagastā ar nosaukumu „Rankas arodvidusskola”, kadastra numurs 5084 008 0159, daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā” (protokols Nr.1, 31.§).
 2. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2018.gada 27.decembra sēdes lēmumā “Par Gulbenes novada pašvaldības tiešās līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanu” (protokols Nr.25, 37.§).
 3. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 4. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 5. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu..
 6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 7. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.
 8. Par nekustamā īpašuma nodošanu valstij bez atlīdzības.
 9. Par nedzīvojamo telpu nomu.
 10. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
 11. Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli.
 12. Par projekta "Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana un dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem" atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 13. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.marta saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Gulbenes novada 2009.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.23 „Gulbenes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi”” izdošanu.
 14. Par projekta "Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana un dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem" atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 15. Par specializētā tūrisma transportlīdzekļa kustības maršruta pilsētā apstiprināšanu.
 16. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.
 17. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 “Par decentralizētas kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Gulbenes pilsētā un Gulbenes novada ciemu teritorijās” precizēšanu.
 18. Par adresēm un nosaukumiem.
 19. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

20.03.2019. plkst.13.00 Dīķa ielā 1 notiks Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde.

Darba kārtība

 1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu.
 5. Par projekta "Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana un dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem" atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

Atklātajā daļā skatāms tikai 5.jautājums.

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

20.03.2019. plkst.15.00 Ābeļu ielā 2 (3.stāva zālē) notiks Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par projekta “Stronger together” (Stiprāki kopā) priekšfinansējuma nodrošināšanu Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes dalībai Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” (2018. 2020.) izsludinātajā projektu konkursā;
 2. Par Sveķu internātpamatskolas nosaukuma maiņu un grozījumiem Sveķu internātpamatskolas nolikumā;
 3. Par Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja nolikuma apstiprināšanu.

Finanšu komiteja

21.03.2019. plkst.9.00 Ābeļu ielā 2 (3.stāva zālē) notiks Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.marta saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Gulbenes novada 2009.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.23 „Gulbenes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi”” izdošanu
 2. Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Gulbenes novada pašvaldības pagastu kapsētās
 3. Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta Nr.8.1.2.0/17/I/013 “Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” īstenošanai
 4. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 31.janvāra lēmumā “Par nekustamā īpašuma Gulbenes novada Rankas pagastā ar nosaukumu „Rankas arodvidusskola”, kadastra numurs 5084 008 0159, daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā” (protokols Nr.1, 31.§)
 5. Par galvojuma sniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Gulbenes nami”
 6. Par dalību URBACT programmas projektā “AGORA”
 7. Par projekta "Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana un dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem" atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
 8. Par projekta „Rotaļu laukumu “Vinnijs Pūks un viņa draugi” izveide Daukstu pagasta ciemos”  atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
 9. Par projekta “Druvienas muižas dīķa un tā teritorijas sakārtošana”  atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
 10. Par projekta “DabasZāle Galgauskā atpūtai un rekriācijai”  atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
 11. Par projekta “Annas Sakses ielas teritorijas labiekārtošana Gulbenes novada Lejasciemā”  atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
 12. Par projekta “Latvijas armijas Litenes nometnes vietas labiekārtošana”  atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
 13. Par projekta „Rotaļu laukumu izveide un parīkojuma iegāde Līgo pagasta Līgo ciemā”  atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
 14. Par projekta „Brīvā laika aktivitāšu iespēju dažādošana pie Stāķu dīķa” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
 15. Par projekta „Kultūras pasākumu un pulcēšanās laukuma izveide Šķieneru ciemā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
 16. Par projekta "Stāmerienas pils gaismas ceļā" atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
 17. Par projekta “Arhitektūras pieminekļa “Biedrības nams” Tirzas kultūras nama kāpņu atjaunošana un kāpņu remonts”  atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
 18. Par projekta „Ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras uzlabošana Gulbenes novadā” atbalstīšanu un finansējuma nodrošināšanu
 19. Par projekta “Stronger together” priekšfinansējuma nodrošināšanu Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes dalībai Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” (2018. 2020.) izsludinātajā projektu konkursā
 20. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu Gulbenes Evanģēliski luteriskās draudzei, projekta apstiprināšanas gadījumā
 21. Par finansējuma piešķiršanu R.Logina komandas dalībai starptautiskajā pneimobiļu sacensībās Ungārijā