gerbbmp28.03.2019. Ābeļu ielā 2 plkst.9.00 notiks Gulbenes novada domes sēde. Novada domes sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Saistošo noteikumu projekti

Grozījumi Gulbenes novada 2009.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.23 „Gulbenes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi”

Par Gulbenes novada domes 2019.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 “Par decentralizētas kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Gulbenes pilsētā un Gulbenes novada ciemu teritorijās” precizēšanu uzskaites kārtību Gulbenes pilsētā un Gulbenes novada ciemu teritorijās” precizēšanu

Darba kārtība

9.00 Izpilddirektores informācija

1.Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

2.Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

3.Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

4.Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

5.Par projekta "Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana un dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem" atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs -  Finanšu komitejas priekšsēdētājs

6.Par Sveķu internātpamatskolas nosaukuma maiņu un grozījumiem Sveķu internātpamatskolas nolikumā.

ZIŅO: A.Savickis– Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

7.Par grozījumu Gulbenes novada domes 2018.gada 27.decembra sēdes lēmumā “Par Gulbenes novada pašvaldības tiešās līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanu” (protokols Nr.25, 37.§).

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

8.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

9.Par zemes gabalu iznomāšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

10.Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

11.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

12.Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

13.Par nekustamā īpašuma nodošanu valstij bez atlīdzības.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

14.Par nedzīvojamo telpu nomu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

15.Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

16.Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību  izsoli.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

17.Par specializētā tūrisma transportlīdzekļa kustības maršruta pilsētā apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

18.Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

19.Par Gulbenes novada domes 2019.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 “Par decentralizētas kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Gulbenes pilsētā un Gulbenes novada ciemu teritorijās” precizēšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

20.Par adresēm un nosaukumiem.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

21.Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

22.Par Deleģēšanas līguma darbības termiņa pagarināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

23.Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

24.Par zemes gabala lietošanas mērķi.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

25.Par siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu dzīvojamajai mājai “Aduliena 1”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

26.Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu dzīvojamajai mājai “Aduliena 1”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

27.Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.marta saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Gulbenes novada 2009.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.23 „Gulbenes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi”” izdošanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs- Finanšu komitejas priekšsēdētājs

28.Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Gulbenes novada pašvaldības pagastu kapsētās.

ZIŅO: N.Audzišs- Finanšu komitejas priekšsēdētājs

29.Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta Nr.8.1.2.0/17/I/013 “Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” īstenošanai.

ZIŅO: N.Audzišs- Finanšu komitejas priekšsēdētājs

30.Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 31.janvāra lēmumā “Par nekustamā īpašuma Gulbenes novada Rankas pagastā ar nosaukumu „Rankas arodvidusskola”, kadastra numurs 5084 008 0159, daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā” (protokols Nr.1, 31.§).

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs- Finanšu komitejas priekšsēdētājs

31.Par galvojuma sniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Gulbenes nami”.

ZIŅO: N.Audzišs- Finanšu komitejas priekšsēdētājs

32.Par dalību URBACT programmas projektā “AGORA”.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs- Finanšu komitejas priekšsēdētājs

33.Par projekta „Rotaļu laukumu “Vinnijs Pūks un viņa draugi” izveide Daukstu pagasta ciemos”  atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs- Finanšu komitejas priekšsēdētājs

34.Par projekta “Druvienas muižas dīķa un tā teritorijas sakārtošana”  atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs- Finanšu komitejas priekšsēdētājs

35.Par projekta “DabasZāle Galgauskā atpūtai un rekreācijai”  atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs- Finanšu komitejas priekšsēdētājs

36.Par projekta “Annas Sakses ielas teritorijas labiekārtošana Gulbenes novada Lejasciemā”  atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs- Finanšu komitejas priekšsēdētājs

37.Par projekta “Latvijas armijas Litenes nometnes vietas labiekārtošana”  atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs- Finanšu komitejas priekšsēdētājs

38.Par projekta „Rotaļu laukumu izveide un aprīkojuma iegāde Līgo pagasta Līgo ciemā”  atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs- Finanšu komitejas priekšsēdētājs

39.Par projekta „Brīvā laika aktivitāšu iespēju dažādošana pie Stāķu dīķa” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs- Finanšu komitejas priekšsēdētājs

40.Par projekta „Kultūras pasākumu un pulcēšanās laukuma izveide Šķieneru ciemā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs- Finanšu komitejas priekšsēdētājs

41.Par projekta "Stāmerienas pils gaismas ceļā" atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs- Finanšu komitejas priekšsēdētājs

42.Par projekta “Arhitektūras pieminekļa “Biedrības nams” Tirzas kultūras nama kāpņu atjaunošana un kāpņu telpas remonts”  atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs- Finanšu komitejas priekšsēdētājs

43.Par projekta „Ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras uzlabošana Gulbenes novadā” atbalstīšanu un finansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs- Finanšu komitejas priekšsēdētājs

44.Par projekta “Stronger together” (Stiprāki kopā) priekšfinansējuma nodrošināšanu Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes dalībai Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” (2018. 2020.) izsludinātajā projektu konkursā.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs, G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs- Finanšu komitejas priekšsēdētājs

45.Par līdzfinansējuma nodrošināšanu Gulbenes Evanģēliski luteriskās draudzei, projekta apstiprināšanas gadījumā.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs- Finanšu komitejas priekšsēdētājs

46.Par finansējuma piešķiršanu R.Logina komandas dalībai starptautiskajās pneimobiļu sacensībās Ungārijā.

ZIŅO: N.Audzišs- Finanšu komitejas priekšsēdētājs

47.Par projekta “Rankas kultūras nama apkārtnes labiekārtošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs- Finanšu komitejas priekšsēdētājs

48.Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Dzīvesvietas reģistrācijas un anulācijas  komisijas sastāvā.

ZIŅO: A.Caunītis- novada domes priekšsēdētāja vietnieks

49.Par kustamās mantas pircēja apstiprināšanu.

ZIŅO: V.Kravale - Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja

50.Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā.

ZIŅO: A.Caunītis- novada domes priekšsēdētāja vietnieks

51.Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Ētikas komisijas sastāvā.

ZIŅO: A.Caunītis- novada domes priekšsēdētāja vietnieks

52.Par Aivara Rakstiņa atbrīvošanu no Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes vadītāja amata.

ZIŅO: I.Liepiņš - novada domes deputāts