gerbbmp2019.gada 9.aprīlī plkst.16.00 Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā notiks Gulbenes novada domes ārkārtas sēde.

Saistošo noteikumu projekts

Darba kārtība

1.Par starptautiska mākslas festivāla un zinātniskas konferences DIVI JŪLIJI. STRAUME organizēšanu.

ZIŅO: N.Audzišs – Gulbenes novada domes priekšsēdētājs

2.Par Gulbenes novada domes 2019.gada 9.aprīļa saistošo noteikumu Nr.9 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā”” izdošanu.

ZIŅO: N.Audzišs – Gulbenes novada domes priekšsēdētājs

3.Par zemes gabala iznomāšanu.

ZIŅO: N.Audzišs – Gulbenes novada domes priekšsēdētājs

4.Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

ZIŅO: N.Audzišs – Gulbenes novada domes priekšsēdētājs

5.Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Andim Caunītim.

ZIŅO: N.Audzišs – Gulbenes novada domes priekšsēdētājs