gerbbmpTautsaimniecības komiteja

17.04.2019. plkst.10.00 Ābeļu ielā 2 notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 2. Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli.
 3. Par Vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 4. Par zemes nomas līgumu izbeigšanu (papildināts ar 24. -   apakšpunktiem).
 5. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 6. Par nedzīvojamo telpu nomu.
 7. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.
 8. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 9. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Par Gulbenes novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru” precizēšanu.
 10. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 11. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.

 12. Par zemes robežu shēmas apstiprināšanu.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

17.04.2019. plkst.13.00 Dīķa ielā 1 notiks Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde.

Darba kārtība

 1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 5. Par pilnvarojumu lemt par bērnam sniegtā ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai audžuģimenē samaksas pieprasīšanu no bērna vecākiem, nepieņemot pašvaldības domes lēmumu.

Atklātajā daļā skatāms tikai 5.jautājums.

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

17.04.2019. plkst.15.00 Ābeļu ielā 2 (2.stāva zālē) notiks Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par mūžizglītības darba organizāciju Gulbenes novadā.
 2. Par Lizuma vidusskolas attīstības plāna 2019.-2021.gadam apstiprināšanu.
 3. Par Gulbenes novada pašvaldības bērnu nometņu projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu.

Finanšu komiteja

18.04.2019. plkst.9.00 Ābeļu ielā 2 (2.stāva zālē) notiks Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par Gulbenes novada pašvaldības bērnu nometņu projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu
 2. Par Gulbenes novada pašvaldības sociālās aprūpes iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu 
 3. Par Sveķu internātpamatskolas sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu
 4. Par mērķdotācijas pašvaldību ceļu fonda rezerves izlietojumu un programmas 2019.-2021. gadam apstiprināšanu
 5. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas sastāvā
 6. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā
 7. Par komandējumu uz Odesu (Ukraina)