gerbbmp25.04.2019. Ābeļu ielā 2 plkst.9.00 notiks Gulbenes novada domes sēde. Novada domes sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

9.00 Izpilddirektores informācija

1.Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

2.Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

3.Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

4.Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

5.Par pilnvarojumu lemt par bērnam sniegtā ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai audžuģimenē samaksas pieprasīšanu no bērna vecākiem, nepieņemot pašvaldības domes lēmumu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

6.Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

7.Par Gulbenes novada pašvaldības bērnu nometņu projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Savickis– Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

8.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

9.Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

10.Par Vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

11.Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

12.Par zemes gabalu iznomāšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

13.Par nedzīvojamo telpu nomu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

14.Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

15.Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

16.Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Par Gulbenes novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru” precizēšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

17.Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

18.Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

19.Par zemes robežu shēmas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

20.Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

21.Par zemes gabala lietošanas mērķi.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

22.Par izmaiņām zemes nomas tiesību izsoles komisijas sastāvā.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

23.Par izmaiņām Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sastāvā.

ZIŅO: N.Audzišs – Gulbenes novada domes priekšsēdētājs

24.Par Gulbenes novada pašvaldības sociālās aprūpes iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.

ZIŅO: N.Audzišs – Gulbenes novada domes priekšsēdētājs

25.Par Sveķu internātpamatskolas sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu.

ZIŅO: N.Audzišs – Gulbenes novada domes priekšsēdētājs

26.Par mērķdotācijas pašvaldību ceļu fonda rezerves izlietojumu un programmas 2019.-2021. gadam apstiprināšanu.

ZIŅO: N.Audzišs – Gulbenes novada domes priekšsēdētājs

27.Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas sastāvā

ZIŅO: N.Audzišs – Gulbenes novada domes priekšsēdētājs

28.Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā

ZIŅO: N.Audzišs – Gulbenes novada domes priekšsēdētājs

29.Par komandējumu uz Odesu (Ukraina)

ZIŅO: N.Audzišs – Gulbenes novada domes priekšsēdētājs

30.Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem”.

ZIŅO: N.Audzišs – Gulbenes novada domes priekšsēdētājs

31.Par amatu savienošanas atļauju Aigaram Cīrulim.

ZIŅO: N.Audzišs – Gulbenes novada domes priekšsēdētājs

32.Par amatu savienošanas atļauju Aleksandram Vasiļjevam.

ZIŅO: N.Audzišs – Gulbenes novada domes priekšsēdētājs

33.Par amatu savienošanas atļauju Elitai Trupavniecei.

ZIŅO: N.Audzišs – Gulbenes novada domes priekšsēdētājs

34.Par Gunas Švikas atbrīvošanu no Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektora amata.

ZIŅO: N.Audzišs – Gulbenes novada domes priekšsēdētājs