gerbbmpTautsaimniecības komiteja

22.05.2019. plkst.10.00 Ābeļu ielā 2 notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 2. Par Vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 3. Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.
 4. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 5. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.
 6. Par Gulbenes novada pašvaldības Īpašuma novērtēšanas un izsoļu komisijas sekretāru.
 7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 8. Par Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes kustamās mantas – automašīnas Hyndai Sonata atsavināšanu.
 9. Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai.
 10. Par Gulbenes novada Beļavas pagasta Beļavas ciema robežu noteikšanu.
 11. Par Gulbenes novada Beļavas pagasta Svelberģa ciema robežu noteikšanu.
 12. Par Gulbenes novada Beļavas pagasta Letes ciema robežu noteikšanu.
 13. Par Gulbenes novada Beļavas pagasta Pilskalna ciema robežu noteikšanu.
 14. Par Gulbenes novada Daukstu pagasta Krapas ciema robežu noteikšanu.
 15. Par Gulbenes novada Daukstu pagasta Staru ciema robežu noteikšanu.
 16. Par Gulbenes novada Druvienas pagasta Druvienas ciema robežu noteikšanu.
 17. Par Gulbenes novada Galgauskas pagasta Galgauskas ciema robežu noteikšanu.
 18. Par Gulbenes novada Galgauskas pagasta Rimstavu ciema robežu noteikšanu.
 19. Par Gulbenes novada Litenes pagasta Litenes ciema robežu noteikšanu.
 20. Par Gulbenes novada Lizuma pagasta Lizuma ciema robežu noteikšanu.
 21. Par Gulbenes novada Lizuma pagasta Velēnas ciema robežu noteikšanu.
 22. Par Gulbenes novada Līgo pagasta Līgo ciema robežu noteikšanu.
 23. Par Gulbenes novada Rankas pagasta Rankas ciema robežu noteikšanu.
 24. Par Gulbenes novada Rankas pagasta Rēveļu ciema robežu noteikšanu
 25. Par Gulbenes novada Rankas pagasta Gaujasrēveļu ciema robežu noteikšanu.
 26. Par Gulbenes novada Stāmerienas pagasta Stāmerienas ciema robežu noteikšanu.
 27. Par Gulbenes novada Stāmerienas pagasta Kalnienas ciema robežu noteikšanu.
 28. Par Gulbenes novada Stāmerienas pagasta Vecstāmerienas ciema robežu noteikšanu.
 29. Par Gulbenes novada Stradu pagasta Stradu ciema robežu noteikšanu.
 30. Par Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu ciema robežu noteikšanu.
 31. Gulbenes novada Stradu pagasta SŠķieneru ciema robežu noteikšanu.
 32. Par Gulbenes novada Stradu pagasta Ceļmanlu ciema robežu noteikšanu.
 33. Par Gulbenes novada Tirzas pagasta Tirzas ciema robežu noteikšanu.
 34. Par Gulbenes novada Tirzas pagasta Vecadulienas ciema robežu noteikšanu.
 35. Par nomas objekta piedāvājuma atlases organizēšanu.
 36. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

22.05.2019. plkst.13.00 Dīķa ielā 1 notiks Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde.

Darba kārtība

 1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 5. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu.

Visi jautājumi skatāmi slēgtajā komitejas daļā.

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

22.05.2019. plkst.15.00 Ābeļu ielā 2 (2.stāva zālē) notiks Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 25.augusta noteikumos Nr.6 „Noteikumi par minimālo izglītojamo skaitu Gulbenes novada izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”;
 2. Par projekta “Sound of Youth 2” (Jauniešu balss 2) priekšfinansējuma nodrošināšanu;
 3. Par projekta “Vasaras nometne Latvijas un diasporas bērniem „Rotā saule, rotā bite”” priekšfinansējuma nodrošināšanu;
 4. Par projekta “#Bāze” atbalstīšanu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkotajā projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem”.

Finanšu komiteja

23.05.2019. plkst.9.00 Ābeļu ielā 2 (2.stāva zālē) notiks Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par Gulbenes novada pašvaldības 2018.gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu
 2. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Gulbenes novada domes 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” izdošanu
 3. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2018.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.16 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību”
 4. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas sastāvā
 5. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Autoceļu (ielu) fonda komisijas sastāvā
 6. Par izmaiņām Gulbenes novada domes 2010.gada 28.janvāra sēdes lēmumā “Par Gulbenes novada domes iestāšanos biedrībā “Vidzemes tūrisma asociācija”” (prot. Nr.1, 41.§)
 7. Par izmaiņām Gulbenes novada domes 2014.gada 29.maija sēdes lēmumā “Par iestāšanās biedrībā “Latvijas zaļie ceļi” (prot. Nr.12, 44.§)
 8. Par projekta “Sound of Youth 2” (Jauniešu balss 2) priekšfinansējuma nodrošināšanu
 9. Par projekta “Vasaras nometne Latvijas un diasporas bērniem „Rotā saule, rotā bite”” priekšfinansējuma nodrošināšanu
 10. Par projekta “#Bāze” atbalstīšanu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkotajā projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem”
 11. Par SIA “ALBA” pamatkapitāla palielināšanu veicot mantisko ieguldījumu
 12. Par Gulbenes novada domes 2019.gada __.maija saistošo noteikumu Nr.__ “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”” izdošanu
 13. Par projekta “Druvienas muižas dīķa un tā teritorijas sakārtošana”  līdzfinansējuma palielināšanu
 14. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības sniegto siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu cenrādī

 15. Par ieguldījumu SIA “Gulbenes nami” pamatkapitālā

 16. Par dzīvojamās mājas uzkrāto finanšu līdzekļu izmantošanu