gerbbmp

27.05.2019. plkst.9.00 Ābeļu ielā 2 Gulbenē notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības un Finanšu komitejas apvienotā sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 2. Par Vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 3. Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.
 4. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 5. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu, apvienošanu un robežu pārkārtošanu.
 6. Par Gulbenes novada pašvaldības Īpašuma novērtēšanas un izsoļu komisijas sekretāru.
 7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 8. Par Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes kustamās mantas – automašīnas Hyndai Sonata atsavināšanu.
 9. Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai.
 10. Par Gulbenes novada Beļavas pagasta Beļavas ciema robežu noteikšanu.
 11. Par Gulbenes novada Beļavas pagasta Svelberģa ciema robežu noteikšanu.
 12. Par Gulbenes novada Beļavas pagasta Letes ciema robežu noteikšanu.
 13. Par Gulbenes novada Beļavas pagasta Pilskalna ciema robežu noteikšanu.
 14. Par Gulbenes novada Daukstu pagasta Krapas ciema robežu noteikšanu.
 15. Par Gulbenes novada Daukstu pagasta Staru ciema robežu noteikšanu.
 16. Par Gulbenes novada Druvienas pagasta Druvienas ciema robežu noteikšanu.
 17. Par Gulbenes novada Galgauskas pagasta Galgauskas ciema robežu noteikšanu.
 18. Par Gulbenes novada Galgauskas pagasta Rimstavu ciema robežu noteikšanu.
 19. Par Gulbenes novada Litenes pagasta Litenes ciema robežu noteikšanu.
 20. Par Gulbenes novada Lizuma pagasta Lizuma ciema robežu noteikšanu.
 21. Par Gulbenes novada Lizuma pagasta Velēnas ciema robežu noteikšanu.
 22. Par Gulbenes novada Līgo pagasta Līgo ciema robežu noteikšanu.
 23. Par Gulbenes novada Rankas pagasta Rankas ciema robežu noteikšanu.
 24. Par Gulbenes novada Rankas pagasta Rēveļu ciema robežu noteikšanu
 25. Par Gulbenes novada Rankas pagasta Gaujasrēveļu ciema robežu noteikšanu.
 26. Par Gulbenes novada Stāmerienas pagasta Stāmerienas ciema robežu noteikšanu.
 27. Par Gulbenes novada Stāmerienas pagasta Kalnienas ciema robežu noteikšanu.
 28. Par Gulbenes novada Stāmerienas pagasta Vecstāmerienas ciema robežu noteikšanu.
 29. Par Gulbenes novada Stradu pagasta Stradu ciema robežu noteikšanu.
 30. Par Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu ciema robežu noteikšanu.
 31. Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciema robežu noteikšanu.
 32. Par Gulbenes novada Stradu pagasta Ceļmalu ciema robežu noteikšanu.
 33. Par Gulbenes novada Tirzas pagasta Tirzas ciema robežu noteikšanu.
 34. Par Gulbenes novada Tirzas pagasta Vecadulienas ciema robežu noteikšanu.
 35. Par nomas objekta piedāvājuma atlases organizēšanu.
 36. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 37. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu.
 38. Par ieguldījumu SIA “Gulbenes nami” pamatkapitālā.
 39. Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 40. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
 41. Par nekustamā īpašuma nodošanu valstij bez atlīdzības.
 42. Par adresēm un nosaukumiem.
 43. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 44. Par SIA “Barkalns” iesnieguma izskatīšanu.
 45. Par Gulbenes novada pašvaldības 2018.gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu
 46. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Gulbenes novada domes 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” izdošanu
 47. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2018.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.16 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību”
 48. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas sastāvā
 49. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Autoceļu (ielu) fonda komisijas sastāvā
 50. Par izmaiņām Gulbenes novada domes 2010.gada 28.janvāra sēdes lēmumā “Par Gulbenes novada domes iestāšanos biedrībā “Vidzemes tūrisma asociācija”” (prot. Nr.1, 41.§)
 51. Par izmaiņām Gulbenes novada domes 2014.gada 29.maija sēdes lēmumā “Par iestāšanās biedrībā “Latvijas zaļie ceļi” (prot. Nr.12, 44.§)
 52. Par projekta “Sound of Youth 2” (Jauniešu balss 2) priekšfinansējuma nodrošināšanu
 53. Par projekta “Vasaras nometne Latvijas un diasporas bērniem „Rotā saule, rotā bite”” priekšfinansējuma nodrošināšanu
 54. Par projekta “#Bāze” atbalstīšanu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkotajā projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem”
 55. Par SIA “ALBA” pamatkapitāla palielināšanu veicot mantisko ieguldījumu
 56. Par Gulbenes novada domes 2019.gada __.maija saistošo noteikumu Nr.__ “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”” izdošanu
 57. Par projekta “Druvienas muižas dīķa un tā teritorijas sakārtošana”  līdzfinansējuma palielināšanu
 58. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības sniegto siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu cenrādī
 59. Par dzīvojamās mājas uzkrāto finanšu līdzekļu izmantošanu.
 60. Par Māra Čakara atbrīvošanu no Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktora amata.
 61. Par Gulbenes novada bāriņtiesas locekles Diānas Tučas atbrīvošanu no bāriņtiesas locekles pienākumu pildīšanas.
 62. Par Mairas Ivanovas atbrīvošanu no Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs “Tirza” vadītājas amata.
 63. Par Gulbenes novada domes 2019.gada ____.maija saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.