gerbbmp30.05.2019. Ābeļu ielā 2 plkst.15.00 notiks Gulbenes novada domes sēde. Novada domes sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Saistošo noteikumu projekti

Budžeta grozījumi

Grozījumi Gulbenes novada domes 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”

Grozījumi Gulbenes novada doms 2018.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību”

“Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”

Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”

Darba kārtība

Izpilddirektores p.i. informācija

1.Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

2.Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

3.Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

4.Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

5.Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

6.Par grozījumiem Gulbenes novada sociālā dienesta nolikumā

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

7.Par grozījumu Gulbenes novada domes 2016.gada 25.augusta noteikumos Nr.6 „Noteikumi par minimālo izglītojamo skaitu Gulbenes novada izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”.

ZIŅO: A.Savickis– Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

8.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis –Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

9.Par Vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

ZIŅO: G.Ciglis –Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

10.Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.

ZIŅO: G.Ciglis –Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

11.Par zemes gabalu iznomāšanu.

ZIŅO: G.Ciglis –Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

12.Par nekustamā īpašuma sadalīšanu, apvienošanu un robežu pārkārtošanu.

ZIŅO: G.Ciglis –Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

13.Par Gulbenes novada pašvaldības Īpašuma novērtēšanas un izsoļu komisijas sekretāru.

ZIŅO: G.Ciglis –Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

14.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis –Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

15.Par Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes kustamās mantas – automašīnas Hyndai Sonata atsavināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis –Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

16.Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai.

ZIŅO: G.Ciglis –Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

17.Par Gulbenes novada Beļavas pagasta Beļavas ciema robežu noteikšanu.

ZIŅO: G.Ciglis –Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

18.Par Gulbenes novada Beļavas pagasta Svelberģa ciema robežu noteikšanu.

ZIŅO: G.Ciglis –Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

19.Par Gulbenes novada Beļavas pagasta Letes ciema robežu noteikšanu.

ZIŅO: G.Ciglis –Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

20.Par Gulbenes novada Beļavas pagasta Pilskalna ciema robežu noteikšanu.

ZIŅO: G.Ciglis –Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

21.Par Gulbenes novada Daukstu pagasta Krapas ciema robežu noteikšanu.

ZIŅO: G.Ciglis –Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

22.Par Gulbenes novada Daukstu pagasta Staru ciema robežu noteikšanu.

ZIŅO: G.Ciglis –Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

23.Par Gulbenes novada Druvienas pagasta Druvienas ciema robežu noteikšanu.

ZIŅO: G.Ciglis –Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

24.Par Gulbenes novada Galgauskas pagasta Galgauskas ciema robežu noteikšanu.

ZIŅO: G.Ciglis –Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

25.Par Gulbenes novada Galgauskas pagasta Rimstavu ciema robežu noteikšanu.

ZIŅO: G.Ciglis –Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

26.Par Gulbenes novada Litenes pagasta Litenes ciema robežu noteikšanu.

ZIŅO: G.Ciglis –Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

27.Par Gulbenes novada Lizuma pagasta Lizuma ciema robežu noteikšanu.

ZIŅO: G.Ciglis –Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

28.Par Gulbenes novada Lizuma pagasta Velēnas ciema robežu noteikšanu.

ZIŅO: G.Ciglis –Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

29.Par Gulbenes novada Līgo pagasta Līgo ciema robežu noteikšanu.

ZIŅO: G.Ciglis –Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

30.Par Gulbenes novada Rankas pagasta Rankas ciema robežu noteikšanu.

ZIŅO: G.Ciglis –Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

31.Par Gulbenes novada Rankas pagasta Rēveļu ciema robežu noteikšanu

ZIŅO: G.Ciglis –Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

32.Par Gulbenes novada Rankas pagasta Gaujasrēveļu ciema robežu noteikšanu.

ZIŅO: G.Ciglis –Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

33.Par Gulbenes novada Stāmerienas pagasta Stāmerienas ciema robežu noteikšanu.

ZIŅO: G.Ciglis –Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

34.Par Gulbenes novada Stāmerienas pagasta Kalnienas ciema robežu noteikšanu.

ZIŅO: G.Ciglis –Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

35.Par Gulbenes novada Stāmerienas pagasta Vecstāmerienas ciema robežu noteikšanu.

ZIŅO: G.Ciglis –Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

36.Par Gulbenes novada Stradu pagasta Stradu ciema robežu noteikšanu.

ZIŅO: G.Ciglis –Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

37.Par Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu ciema robežu noteikšanu.

ZIŅO: G.Ciglis –Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

38.Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciema robežu noteikšanu.

ZIŅO: G.Ciglis –Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

39.Par Gulbenes novada Stradu pagasta Ceļmalu ciema robežu noteikšanu.

ZIŅO: G.Ciglis –Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

40.Par Gulbenes novada Tirzas pagasta Tirzas ciema robežu noteikšanu.

ZIŅO: G.Ciglis –Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

41.Par Gulbenes novada Tirzas pagasta Vecadulienas ciema robežu noteikšanu.

ZIŅO: G.Ciglis –Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

42.Par nomas objekta piedāvājuma atlases organizēšanu.

ZIŅO: G.Ciglis –Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

43.Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis –Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

44.Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu.

ZIŅO: G.Ciglis –Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

45.Par ieguldījumu SIA “Gulbenes nami” pamatkapitālā.

ZIŅO: G.Ciglis –Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finašu komitejas priekšsēdētājs

46.Par zemes gabala lietošanas mērķi.

ZIŅO: G.Ciglis –Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

47.Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

ZIŅO: G.Ciglis –Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

48.Par nekustamā īpašuma nodošanu valstij bez atlīdzības.

ZIŅO: G.Ciglis –Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

49.Par Gulbenes novada pašvaldības 2018.gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu.

ZIŅO: N.Audzišs –Finanšu komitejas priekšsēdētājs

50.Par Gulbenes novada domes 2019.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” izdošanu

ZIŅO: N.Audzišs –Finanšu komitejas priekšsēdētājs

51.Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2018.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.16 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību”.

ZIŅO: N.Audzišs –Finanšu komitejas priekšsēdētājs

52.Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas sastāvā.

ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks

53.Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Autoceļu (ielu) fonda komisijas sastāvā.

ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks

54.Par izmaiņām Gulbenes novada domes 2010.gada 28.janvāra sēdes lēmumā “Par Gulbenes novada domes iestāšanos biedrībā “Vidzemes tūrisma asociācija”” (prot. Nr.1, 41.§).

ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks

55.Par izmaiņām Gulbenes novada domes 2014.gada 29.maija sēdes lēmumā “Par iestāšanās biedrībā “Latvijas zaļie ceļi” (prot. Nr.12, 44.§).

ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks

56.Par projekta “Sound of Youth 2” (Jauniešu balss 2) priekšfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: A.Savickis– Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs, G.Ciglis, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs –Finanšu komitejas priekšsēdētājs

57.Par projekta “Vasaras nometne Latvijas un diasporas bērniem „Rotā saule, rotā bite”” priekšfinansējuma nodrošināšanu .

ZIŅO: A.Savickis– Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs, G.Ciglis, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs –Finanšu komitejas priekšsēdētājs

58.Par projekta “#Bāze” atbalstīšanu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkotajā projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem”.

ZIŅO: A.Savickis– Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs, G.Ciglis, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs –Finanšu komitejas priekšsēdētājs

59.Par SIA “ALBA” pamatkapitāla palielināšanu veicot mantisko ieguldījumu.

ZIŅO: N.Audzišs –Finanšu komitejas priekšsēdētājs

60.Par Gulbenes novada domes 2019.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.13 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”” izdošanu.

ZIŅO: N.Audzišs –Finanšu komitejas priekšsēdētājs

61.Par projekta “Druvienas muižas dīķa un tā teritorijas sakārtošana”  līdzfinansējuma palielināšanu.

ZIŅO: N.Audzišs –Finanšu komitejas priekšsēdētājs

62.Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības sniegto siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu cenrādī.

ZIŅO: N.Audzišs –Finanšu komitejas priekšsēdētājs

63.Par dzīvojamās mājas uzkrāto finanšu līdzekļu izmantošanu.

ZIŅO: N.Audzišs –Finanšu komitejas priekšsēdētājs

64.Par adresēm un nosaukumiem.

ZIŅO: G.Ciglis –Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

65.Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis –Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

66.Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Kultūras komisijas sastāvā.

ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks

67.Par Gulbenes novada bāriņtiesas locekles Diānas Tučas atbrīvošanu no bāriņtiesas locekles pienākumu pildīšanas.

ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks

68.Par Māra Čakara atbrīvošanu no Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktora amata.

ZIŅO: N.Audzišs – novada domes priekšsēdētājs

69.Par Gulbenes novada Beļavas pagasta Ozolkalna ciema robežu noteikšanu.

ZIŅO: G.Ciglis–Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

70.Par Mairas Ivanovas atbrīvošanu no Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs “Tirza” vadītājas amata.

ZIŅO: N.Audzišs –Finanšu komitejas priekšsēdētājs

71.Par Gulbenes novada domes 2019.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.14 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.

ZIŅO: N.Audzišs –Finanšu komitejas priekšsēdētājs

72.Par izpilddirektora iecelšanu.

ZIŅO: N.Audzišs –novada domes priekšsēdētājs

73.Par izpilddirektora mēnešalgas noteikšanu.

ZIŅO: N.Audzišs –novada domes priekšsēdētājs

74.Par izpilddirektora vietnieka iecelšanu.

ZIŅO: N.Audzišs –novada domes priekšsēdētājs

75.Par izpilddirektora vietnieka mēnešalgas noteikšanu.

ZIŅO: N.Audzišs –novada domes priekšsēdētājs

76.Par Gulbenes pilsētas administratīvajā teritorijā esošo Gulbenes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kas nav nepieciešami pašvaldības autonomo funkciju veikšanai, apstiprināšanu.

77.Par grozījumu Gulbenes novada domes 2018.gada 27.decembra sēdes lēmumā “Par Gulbenes novada pašvaldības tiešās līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanu” (protokols Nr.25, 37.§)