gerbbmpGulbenes novada pašvaldības teritorijā ir izveidoti vairāk kā sešdesmit atkritumu dalītas savākšanas punkti, kuros iedzīvotājiem ir nodrošināta sadzīves atkritumu dalīta vākšana plastmasai, papīram, stiklam pudelēm/burkām, metālam, respektīvi, iedzīvotāji sašķirotos mājsaimniecības atkritumus var ievietot atbilstošos norādītos konteineros.

Dalīto atkritumu vākšanas punkti Gulbenes pilsētā pārsvarā izveidoti daudzdzīvokļu māju kvartālos, kas dod iespēju ikvienam iedzīvotājam šķirot radušos atkritumus. Sadzīves atkritumu šķirošana iedzīvotājiem ir gan iespēja dzīvot atbildīgi pret dabu un vidi, gan arī samazināt savas izmaksas par nešķiroto atkritumu savākšanu. Proti, šķirojot sadzīves atkritumus,  samazinās izvedamo nešķiroto atkritumu apjoms, līdz ar to ir mazāk jāmaksā par atkritumu apsaimniekošanu, jo  šķirotos atkritumus (papīru/kartonu, stiklu, PET/plastmasu) izved bez maksas.

Nešķirotu sadzīves atkritumu konteineri Gulbenes pilsētā un pagastu ciematos ir izvietoti katrai konkrētai daudzdzīvokļu mājai, kur konkrētas daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem tiek nodrošināta nešķirotu sadzīves atkritumu izmešana. Būtiski – daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji nešķirotus mājsaimniecības sadzīves atkritumus drīkst izmest tikai attiecīgās daudzdzīvokļu mājai paredzētā sadzīves atkritumu konteinerā. Par tīrību un sakoptību pie atkritumu konteinera ir atbildīgi māju pilnvarotas personas vai sētnieks. Par atkritumu izmešanu tam neparedzētās vietās vai citiem piederīgos konteineros fiziskas un juridiskas personas var saukt pie administratīvās atbildības.

Lielgabarīta atkritumus, piemēram, mēbeles vai matračus, Gulbenes pilsētā daudzdzīvokļu māju dzīvokļos dzīvojošie iedzīvotāji, vienojoties ar mājas pilnvarotu personu, drīkst atstāt pie daudzdzīvokļu mājas atkritumu konteinera. Atkritumu apsaimniekotājs SIA “Pilsētvides serviss” un māju pilnvarotas personas slēdz līgumus par lielgabarīta atkritumu savākšanu un izvešanu no konkrētu daudzdzīvokļu māju atkritumu konteineru laukuma.
 Mājsaimniecībā radušies būvniecības atkritumi (piemēram, logu ailes, reģipsis, izlietne, tualetes pods u.c.) – remonta veicējam ir pienākums par samaksu nodot atkritumu apsaimniekotājam vai personīgi nogādāt uz atkritumu apglabāšanas poligonu “Kaudzītes”, Litenes pagasts, Gulbenes novads.

Pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs aicina novada iedzīvotājus ievērot paredzētās lielgabarīta atkritumu izvietošanas vietas, izvešanas grafikus un neizmest dalīto atkritumu vākšanas punktos tam neparedzētas lietas. Tāpat iedzīvotāji tiek aicināti ziņot Gulbenes novada Pašvaldības policijai par negodprātīgiem atkritumu radītājiem, kas neievēro noteikto kārtību, lai izmaksas par šādu atkritumu izvešanu nebūtu jāsedz visiem teritorijā dzīvojošajiem, bet gan negodprātīgajiem atkritumu radītājiem.

Jānis Šmoteks,
Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas
ūdens un atkritumu saimniecības speciālists