Gerbonis mazsTautsaimniecības komitejas sēde
2019.gada 19.jūnijā plkst. 10.00

DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam īstenošanas uzraudzības pārskata par 2018.gadu apstiprināšanu.
2. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 25.aprīļa lēmumā “Par mērķdotācijas pašvaldību ceļu fonda rezerves izlietojumu un programmas 2019.-2021. gadam apstiprināšanu” (protokols Nr.7, 26.§).

3. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
4. Par servitūta ceļa noteikšanu.
5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas atcelšanu.
6. Par Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra lēmuma “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” (protokols Nr.2, 39.§ 9.p.) atcelšanu.
7. Par adresēm un nosaukumiem.
8. Par zemes gabalu iznomāšanu.
9. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
10. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 27.jūnija saistošu noteikumu Nr. ___ “Par atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā” apstiprināšanu.
11. Par Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes kustamās mantas – automašīnas Opel Combo, atsavināšanu.
12. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.
13. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
14. Par kustamās mantas pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
15. Par zemes gabala lietošanas mērķi
16. Par transportlīdzekļa nodošanu individuālā lietošanā Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektoram.
17. Par līguma par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu noslēgšanu ar akciju sabiedrību “Rankas piens”.
18. Par pašvaldības mantas nodošanu nomā akciju sabiedrībai “Rankas piens”.
19. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
20. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.
21. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 30.maija lēmumā “Par ieguldījumu SIA “Gulbenes nami “ pamatkapitālā” (protokols Nr.8, 50.§).

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde

2019.gada 19.jūnijā plkst. 13.00 Dīķa ielā 1 Gulbenē.

DARBA KĀRTĪBA

 1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu.
 5. Gulbenes novada domes 2019.gada __.jūnija saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījums Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 “Par Gulbenes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību””

Atklātajā daļā skatām tikai 5.jautājums.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

2019.gada 19.jūnijā plkst. 15.00 Gulbenes novada pašvaldības 2.stāva zālē.

DARBA KĀRTĪBA

 1. Par veiktajiem pasākumiem nodrošinot izglītības iestāžu reorganizācijas procesu norisi;
 2. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Kultūras komisijas sastāvā;
 3. Par Gulbenes novada pašvaldības Kultūras komisijas nolikuma apstiprināšanu;
 4. Par Irēnas Ābeltiņas atbrīvošanu no Lizuma vidusskolas direktores amata;
 5. Par Gulbenes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu personāla likmju skaitu (izņemot tehniskos darbiniekus), kas apmaksātas no pašvaldības budžeta, ņemot vērā valsts piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba samaksai ar 2019.gada 1.septembri.

Finanšu komitejas sēde

2019.gada 20.jūnijā plkst. 9.00 Gulbenes novada pašvaldības 2.stāva zālē

DARBA KĀRTĪBA

 1. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.14 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”” precizēšanu
 2. Gulbenes novada domes 2019.gada __.jūnija saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījums Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 “Par Gulbenes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību””
 3. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 27.jūnija saistošu noteikumu Nr. ___ “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā” apstiprināšanu
 4. Par Gulbenes novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
 5. Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
 6. Par Gulbenes novada pašvaldības administrācijas struktūrvienību reorganizāciju
 7. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības administrācijas nolikumā
 8. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 25.aprīļa lēmumā “Par mērķdotācijas pašvaldību ceļu fonda rezerves izlietojumu un programmas 2019.-2021. gadam apstiprināšanu” (protokols Nr.7, 26.§) 
 9. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 30.maija lēmumā “Par ieguldījumu SIA “Gulbenes nami “ pamatkapitālā” (protokols Nr.8, 50.§)
 10. Par Gulbenes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu personāla likmju skaitu (izņemot tehniskos darbiniekus), kas apmaksātas no pašvaldības budžeta, ņemot vērā valsts piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba samaksai ar 2019.gada 1.septembri
 11. Par Gulbenes novada pašvaldības iestāžu sniegto siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
 12. Par grozījumiem Gulbenes novada domes lēmumā “Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem” (protokols Nr.1, 29.§)
 13. Par līguma par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu noslēgšanu ar akciju sabiedrību “Rankas piens”
 14. Par pašvaldības mantas nodošanu nomā akciju sabiedrībai “Rankas piens”
 15. Par nekustamā īpašuma iegādi
 16. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Dzīvesvietas reģistrācijas un anulācijas  komisijas sastāvā
 17. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas sastāvā
 18. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā
 19. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta “Golfa laukuma “Siltie” attīstība” realizēšanai