Gerbonis mazsLai bērni tiktu nodrošināti ar mācību procesam nepieciešamajiem piederumiem, Gulbenes novada sociālais dienests no 1.jūlija līdz 31.augustam aicina Gulbenes novadā deklarētās trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes, kurās ir pamatskolas vecuma bērni, un viņi mācās Gulbenes novada vispārējās izglītības mācību iestādēs, pretendēt uz pabalstu bērna sagatavošanai skolai, atbilstoši Gulbenes novada saistošo noteikumu “Par Gulbenes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību” 3.7.punktam.

Pabalsta apmērs EUR 30,00 un tas tiek piešķirts dāvanu kartes veidā. Ģimenēm jāvēršas sociālajā dienestā un jāiesniedz iesniegums ar lūgumu piešķirt minēto pabalstu, kā arī apliecinājums (izziņa no skolas), ka bērns mācās kādā no Gulbenes novada izglītības iestādēm.

Sociālais dienests