gerbbmpTautsaimniecības komiteja

17.06.2019. plkst.10.00 Ābeļu ielā 2 notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 25.jūlija saistošu noteikumu Nr. __ “Ēku numurzīmju un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtība Gulbenes novadā” izdošanu.
 2. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 3. Par nedzīvojamo telpu nomu.
 4. Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.
 5. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.
 6. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 7. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 8. Par adresēm un nosaukumiem.
 9. Par. Gulbenes novada domes 2019.gada 28.marta saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Gulbenes novada 2009.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.23 „Gulbenes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi”” precizēšanu.
 10. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Gulbenes autobuss”.
 11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 12. Par vienošanos par zemes nodošanu bez atlīdzības.
 13. Par Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes sniegto ūdensapgādes pakalpojumu Rankas ciemā.
 14. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu meža kvartālā Stradu,  pagasta īpašumā  “Ozolkrasti”.
 15. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu meža kvartālā, Litenes pagasta īpašumā  “Mežagrīvas”.
 16. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.
 17. Par projekta iesniegšanu Satiksmes ministrijai un finansējuma nodrošināšanu.
 18. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.
 19. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 20. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Stāķi 3”, Stradu pagastā, Gulbenes novadā energoefektivitātes uzlabošanu.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

17.07.2019. plkst.13.00 Dīķa ielā 1 notiks Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde.

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

17.07.2019. plkst.15.00 Ābeļu ielā 2 (2.stāva zālē) notiks Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Informatīvais jautājums par Gulbenes Valdorfklases darbību;
 2. Informatīvais jautājums par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Kultūras pārvalde” izveidošanu, Gulbenes novada pagasta pārvalžu reorganizāciju un Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes kultūras centrs” likvidāciju;
 3. Informatīvais jautājums par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Sporta pārvalde” izveidošanu, Gulbenes novada pagasta pārvalžu reorganizāciju un Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes sporta centrs” likvidāciju;
 4. Informatīvais jautājums par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Izglītības pārvalde” izveidošanu;
 5. Informatīvais jautājums par Gulbenes novada pašvaldības administrācijas reorganizāciju;
 6. Par Aivara Medņa atbrīvošanu no Gulbenes sākumskolas direktora amata;
 7. Par Kristīnes Slicas atbrīvošanu no Stāmerienas pamatskolas direktores amata;
 8. Par Ivetas Dzenes atbrīvošanu no Galgauskas pamatskolas direktores amata;
 9. Par Vizmas Petrovas atbrīvošanu no Rankas pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” vadītājas amata;
 10. Par Gulbenes novada valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu;
 11. Par Rankas pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” likvidāciju.

Finanšu komiteja

18.07.2019. plkst.9.00 Ābeļu ielā 2 (2.stāva zālē) notiks Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Gulbenes novada domes 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” izdošanu
 2. Par Gulbenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centra likvidāciju
 3. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Gulbenes autobuss”
 4. Par Gulbenes novada pašvaldības sniegto ūdensapgādes pakalpojumu Rankas ciemā
 5. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apmēra apstiprināšanu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā
 6. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2018.gada 31.maija lēmumā “Par Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.10, 33.§)
 7. Par Arnitas Strades iesnieguma izskatīšanu
 8. Par projekta iesniegšanu Satiksmes ministrijai un finansējuma nodrošināšanu
 9. Par Gulbenes novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu
 10. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Stāķi 3”, Stradu pagastā, Gulbenes novadā energoefektivitātes uzlabošanu