gerbbmp25.07.2019. Ābeļu ielā 2 plkst.9.00 notiks Gulbenes novada domes sēde. Novada domes sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Saistošo noteikumu projekti

Grozījumi Gulbenes novada 2009.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.23 „Gulbenes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi”

Ēku numurzīmju un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtība Gulbenes novadā

Grozījumi Gulbenes novada domes 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”

Budžeta grozījumi

Darba kārtība

9.00 Izpilddirektores informācija

1.Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

2.Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

3.Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

4.Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

5.Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

6.Par dzīvojamās telpas īres maksas samazināšanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

7.Par Gulbenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centra likvidāciju.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

8.Par Arnitas Strades iesnieguma izskatīšanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

9.Par pilnvarojumu Gulbenes novada sociālā dienesta vadītājam noslēgt sadarbības līgumu ar Labklājības ministriju par izmēģinājumprojekta par individuālā budžeta modeļa aprobāciju pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai īstenošanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

10.Par Aivara Medņa atbrīvošanu no Gulbenes sākumskolas direktora amata

ZIŅO: A.Savickis – izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

11.Par Kristīnes Slicas atbrīvošanu no Stāmerienas pamatskolas direktores amata

ZIŅO: A.Savickis – izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

12.Par Ivetas Dzenes atbrīvošanu no Galgauskas pamatskolas direktores amata

ZIŅO: A.Savickis – izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

13.Par Vizmas Petrovas atbrīvošanu no Rankas pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” vadītājas amata

ZIŅO: A.Savickis – izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

14.Par Gulbenes novada valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu

ZIŅO: A.Savickis – izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

15.Par Gulbenes novada domes 2019.gada 25.jūlija saistošu noteikumu Nr. 17 “Ēku numurzīmju un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtība Gulbenes novadā” izdošanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

16.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

17.Par nedzīvojamo telpu nomu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

18.Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

19.Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

20.Par zemes gabalu iznomāšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

21.Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

22.Par adresēm un nosaukumiem.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

23.Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.marta saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Gulbenes novada 2009.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.23 „Gulbenes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi”” precizēšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

24.Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Gulbenes autobuss”.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

25.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

26.Par vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

27.Par Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes sniegto ūdensapgādes pakalpojumu Rankas ciemā.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

28.Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

29.Par projekta iesniegšanu Satiksmes ministrijai un finansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

30.Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

31.Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

32.Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Stāķi 3”, Stradu pagastā, Gulbenes novadā energoefektivitātes uzlabošanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

33.Par kustamās mantas pircēja apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

34.Par Gulbenes novada domes 2019.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” izdošanu.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

35.Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apmēra apstiprināšanu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

36.Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2018.gada 31.maija lēmumā “Par Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.10, 33.§).

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

37.Par Gulbenes novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

38.Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Īpašuma novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvā.

ZIŅO: A.Caunītis– novada domes priekšsēdētāja vietnieks

39.Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Licencēšanas komisijas sastāvā.

ZIŅO: A.Caunītis– novada domes priekšsēdētāja vietnieks

40.Par komandējumu uz Kenčinas pašvaldību (Polija).

ZIŅO: N.Audzišs– novada domes priekšsēdētājs

41.Par Gulbenes novada būvvaldes 2019.gada 27.maija lēmuma Nr.BV 2.7/19/11 apstrīdēšanu.

ZIŅO: N.Audzišs– novada domes priekšsēdētājs

42.Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības “FB Gulbene 2005” projekta realizēšanai Latvijas Futbola federācijas futbola infrastruktūras atbalsta programmas ietvaros.

43.Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā “Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs un jauniešu centros” (protokols Nr.16, 47.§)