2019.gada 25.jūlija Gulbenes novada domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu likvidēt Gulbenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centru ar 2019.gada 1.septembri. Gulbenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centrs ir Gulbenes novada domes dibināta un tās pakļautībā esoša ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem no 1 līdz 12 gadu vecumam, kā arī krīzes centrs krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem. Ņemot vērā iestādes darbības un finansējuma izlietošanas lietderīguma un efektivitātes principu un pamatojoties Latvijas Republikas likumdošanu, nolemts, ka uzturēt šādu centru nav lietderīgi.

Lēmums