gerbbmp2019.gada 31.jūlijā plkst.10.00 Ābeļu ielā 2, Gulbenē notiks Gulbenes novada domes ārkārtas sēde.

Darba kārtība

1.Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Kultūras pārvalde” izveidošanu, Gulbenes novada pagasta pārvalžu reorganizāciju un Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes kultūras centrs” likvidāciju.

ZIŅO: L.Reinsone – novada pašvaldības izpilddirektore

2.Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Izglītības pārvalde” izveidošanu.

ZIŅO: L.Reinsone – novada pašvaldības izpilddirektore

3.Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Sporta pārvalde” izveidošanu, Gulbenes novada pagasta pārvalžu reorganizāciju un Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes sporta centrs” likvidāciju.

ZIŅO: L.Reinsone – novada pašvaldības izpilddirektore

4.Par Gulbenes novada pašvaldības administrācijas reorganizāciju.

ZIŅO: L.Reinsone – novada pašvaldības izpilddirektore

5.Par zemes nomas līguma slēgšanu.

ZIŅO: S.Puisāne – īpašumu pārraudzības nodaļas vecākā zemes lietu speciāliste

6.Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Normundam Audzišam.

ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks

7.Par Gaujas upes posma gultnes tīrīšanas (atjaunošanas) būvniecības uzsākšanu un finansējuma piešķiršanu.

ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks