gerbbmp2019.gada 14.augustā plkst.9.00 Ābeļu ielā 2, Gulbenē notiks Gulbenes novada domes  sēde.
Darba kārtība
1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gulbenes autobuss” iesnieguma izskatīšanu.
ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks
2.Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.
ZIŅO: G.Ciglis – tautsaimniecības komitejas  priekšsēdētājs
3. Par nedzīvojamo telpu nomu.
ZIŅO: G.Ciglis – tautsaimniecības komitejas  priekšsēdētājs