gerbbmpTautsaimniecības komiteja

21.08.2019. plkst.10.00 Ābeļu ielā 2 notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 2. Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.
 3. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 4. Par adresēm un nosaukumiem.
 5. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.
 6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 7. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.
 8. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 9. Par vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 10. Par zemes gabala iznomāšanu SIA “Pilsētvides serviss”.
 11. Par nedzīvojamo telpu nomu.
 12. Par līguma par kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā izbeigšanu.
 13. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
 14. Par atsavināšanas atcelšanu.
 15. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 16. Par zemes gabala lietošanas mērķi.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

21.08.2019. plkst.13.00 Dīķa ielā 1 notiks Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde.

Darba kārtība

 1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu.
 5. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 6. Par Elitas Trupavnieces atbrīvošanu no Gulbenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centra vadītājas amata.
 7. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 “Par Gulbenes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību””.

Atklātā komitejas daļā skatāms tikai 6. un 7. jautājums

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

21.08.2019. plkst.15.00 Ābeļu ielā 2 (2.stāva zālē) notiks Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolīši” nolikuma apstiprināšanu;
 2. Par Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolīši” vadītāja iecelšanu amatā;
 3. Par Lizuma vidusskolas direktora iecelšanu amatā;
 4. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 29.augusta noteikumu Nr._____ “Institūciju sadarbības kārtība izglītojamo problēmsituāciju risināšanā” apstiprināšanu;
 5. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2018.gada 30.augusta noteikumos Nr.11„Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs”;
 6. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvā;
 7. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2017.gada 31.augusta lēmumā “Par izmaiņām Sporta komisijas sastāvā” (protokols Nr.12, 44.§);
 8. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu;
 9. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā “Par Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.16, 43.§);
 10. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā “Par Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.6, 51.§).
 11. Par grozījumu Sveķu pamatskolas nolikumā.

Finanšu komiteja

22.08.2019. plkst.9.00 Ābeļu ielā 2 (2.stāva zālē) notiks Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu
 2. Par Gulbenes novada pašvaldības grāmatvedības politikas apstiprināšanu
 3. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2019.gada 28.marta lēmumā “Par projekta “Ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras uzlabošana Gulbenes novadā” atbalstīšanu un finansējuma nodrošināšanu”
 4. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā “Par Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.16, 43.§)
 5. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā “Par Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.6, 51.§)
 6. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu
 7. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā
 8. Par komandējumu uz Bolnisi (Gruzija)
 9. Par komandējumu uz Sonderborgu (Dānija)