gerbbmp2019.gada 29.augustā plkst.9.00 Ābeļu ielā 2, Gulbenē notiks Gulbenes novada domes  sēde.

Saistošo noteikumu projekti

Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 “Par Gulbenes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību”

Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”

Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem”

Darba kārtība

1.Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

2.Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

3.Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

4.Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

5.Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

6.Par Elitas Trupavnieces atbrīvošanu no Gulbenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centra vadītājas amata.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

7.Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 “Par Gulbenes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību””.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

8.Par Gulbenes novada domes 2019.gada 25.jūlija lēmuma “Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” atcelšanu (protokols Nr.11, 2.§, 2.punkts).

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

9.Par Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolīši” nolikuma apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

10.Par Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolīši” vadītāja iecelšanu amatā.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

11.Par Lizuma vidusskolas direktora iecelšanu amatā.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

12.Par Gulbenes novada domes 2019.gada 29.augusta noteikumu Nr. GND/IEK/2019/13 “Institūciju sadarbības kārtība izglītojamo problēmsituāciju risināšanā” apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

13.Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2018.gada 30.augusta noteikumos Nr.11 „Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs”.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

14.Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvā.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

15.Par grozījumu Gulbenes novada domes 2017.gada 31.augusta lēmumā “Par izmaiņām Sporta komisijas sastāvā” (protokols Nr.12, 44.§).

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

16.Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs,  N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

17.Par grozījumu Sveķu pamatskolas nolikumā.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

18.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

19.Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

20.Par zemes gabalu iznomāšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

21.Par adresēm un nosaukumiem.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

22.Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

23.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

24.Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

25.Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

26.Par vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

27.Par nekustamā īpašuma iznomāšanu SIA “Pilsētvides serviss”.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

28.Par nedzīvojamo telpu nomu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

29.Par līguma par kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā izbeigšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

30.Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

31.Par atsavināšanas atcelšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

32.Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

33.Par zemes gabala lietošanas mērķi.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

34.Par Gulbenes novada domes 2019.gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr.19 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

35.Par Gulbenes novada pašvaldības grāmatvedības politikas apstiprināšanu.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

36.Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2019.gada 28.marta lēmumā “Par projekta “Ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras uzlabošana Gulbenes novadā” atbalstīšanu un finansējuma nodrošināšanu”.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

37.Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā “Par Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.16, 43.§).

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs, A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

38.Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā “Par Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.6, 51.§).

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs, A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

39.Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

40.Par komandējumu uz Bolnisi (Gruzija).

ZIŅO: A.Caunītis– novada domes priekšsēdētāja vietnieks

41.Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem”.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

42.Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas un papildatvaļinājuma piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Andim Caunītim.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

43.Par servitūta ceļa noteikšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

44.Par projekta „630 Versts Full of Feelings/ 630 verstis pilnas sajūtām” atbalstīšanu un finansējuma nodrošināšanu

45.Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Kultūras pārvalde” vadītāja apstiprināšanu.