2015.gada 27.augustā notika kārtējā Gulbenes novada domes sēde, kurā tika izskatīti 38 darba kārtības jautājumi.

 • Vairāki jautājumi tika izskatīti saistībā ar dzīvokļiem – personu iekļaušana dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā, telpu īre, remonta izdevumu ieskaitīšana īres maksā, īres un komunālo maksājumu parāda piedziņa; skatīti arī nekustamā īpašuma jautājumi – īpašuma sadalīšana, apvienošana, zemes gabalu iznomāšana / nomas tiesību izbeigšana, zemes platību precizēšana, lietošanas mērķa maiņa, adreses precizēšana, mājas pārvaldīšanas tiesību nodošana pilnvarotai personai, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parāda piedziņa.
 • AS “Latvijas valsts meži” līdz 2040.gada 15.martam izsniegta atļauja smilts ieguvei atradnē „Ramuksti”, kas atrodas Gulbenes novada Litenes pagastā.
 • Ar domes lēmumu Rankas pagasta pārvaldē izveidota jauna struktūrvienība – Rankas ambulatorā ārstniecības iestāde „Rankas feldšeru – vecmāšu punkts”.
 • Veikti grozījumi saistošajos noteikumos „Gulbenes novada pašvaldības nolikums”.
 • Par pilsēta pārvaldes vadītāju no 2015.gada 1.septembra iecelts Gints Āboliņš, nosakot darba algu 1300 EUR mēnesī.
 • Nolemts piešķirt Gulbenes novada domes Atzinības rakstus – Edītei Kanaviņai, Daigai Pumpurei, Sīmanim Homčenko.
 • Dome atbalstīja priekšlikumu piešķirt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Andim Caunītim no 2015.gada 14.septembra līdz 13.oktobrim.

Izglītība

Gulbenes novada dome palielinājusi Gulbenes 2.vidusskolas 1.klasē uzņemamo audzēkņu skaitu – no 48 uz 50. Tas saistīts ar vecāku iesniegumiem, kuru bērni jau mācās šinī skolā.

Nolemts atbalstīt Gulbenes Mūzikas skolas ieceri iegādāties klavieres, digitālās klavieres, flautu, eifoniju, klarneti un divus alta saksofonus, ņemot tās īstenošanai aizņēmumu Valsts kasē, par kopējo summu ne vairāk kā EUR 8655,90.

Gulbenes Mākslas skolā atļauts atvērt programmu “Vizuāli plastiskā māksla” (kods 30V211001) ar minimālo skolēnu skaitu 10, piešķirot finanšu līdzekļus pedagogu atalgojumam 319,12 EUR mēnesī no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Nolemts atbalstīt novada vispārējās izglītības iestāžu 1.-5.klašu skolēnu, Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņu un Gulbenes 2.vidusskolas sporta klases skolēnu peldēt apmācību Balvu peldbaseinā 2016.mācību gadā, 2016.gada budžetā paredzot 22 000 EUR.

Izmaiņas maksas pakalpojumos

Apstiprināti noteikumi „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Gulbenes novada pagastu pārvaldēs”. Noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.septembrī.

Apstiprināts jauns pakalpojumu cenrādis “Tehnikas un transporta izmantošanas maksas pakalpojumi”, kas nosaka izcenojumu pilsētas un pagastu pārvaldēs, kuras īpašumā vai pārvaldījumā ir attiecīgā tehnikas vienība.

Komisijas

Veiktas izmaiņas Civilās aizsardzības komisijā un Starpinstitucionālajā komisijā.

Izveidota Gulbenes novada medību koordinācijas komisija 7 cilvēku sastāvā – Andis Caunītis, Laimonis Kļaviņš, Ilgonis Losāns, Jānis Naglis, Velta Pabērza, Arnis Čams, Vita Baškere, kā arī apstiprināts šīs komisijas nolikums.

Izmaiņas iestāžu nolikumos

Veikti grozījumi Gulbenes Mākslas skolas nolikumā – turpmāk vizuāli plastiskās mākslas izglītības programma tiks īstenota arī Stradu pagasta Stāķos.

Gulbenes sporta centram izveidota jauna struktūrvienība – Bērzu sporta zāle Vidus ielā 7, Gulbenē.

 

Ar domes lēmumu pieņemti dāvinājumi:

 • no SIA Avoti SWF 4775 EUR novada pirmās klases skolēnu mācību materiālu iegādei,
 • no SIA Avoti SWF 300 EUR sportistu dalībai skriešanas sacensībās Kuldīgā,
 • no Lauvu kluba Zīgenā 6000 EUR kā palīdzību uzsākt mācības augstākajās mācību iestādēs maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem, kas sekmīgi beiguši vidusskolu 2014./2015.mācību gadā,
 • no Friedhelma Fluga kunga 750 EUR kā palīdzību uzsākt mācības augstākajās mācību iestādēs maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem, kas sekmīgi beiguši vidusskolu 2014./2015.mācību gadā.

 

Izsoles, īpašuma iegāde

Nolemts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Tīreļi” Tirzas pagastā, organizējot tā izsoli.

Nolemts iegādāties Druvienas pagasta “Aptiekas” par summu 3000 EUR.

Apstiprināti nekustamā īpašuma “Dzintari” -2 Daukstu pagastā izsoles rezultāti – ar personu tiks slēgts nekustamā īpašuma pirkuma līgums par summu 3200 EUR.

Īpašuma novērtēšanas un izsoļu komisijai uzdots organizēt nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu „Tērces” atsavināšanu un nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 6”-3 Rankas pagastā atsavināšanu.

Nolemts rīkot nekustamā īpašuma “Gatves” – 1 Druvienā pirmo izsoli par sākuma cenu 2800 EUR.

Apstiprināta nekustamo īpašumu otrās izsoles sākumcena:

 • “Pamati 1” Jaungulbenes pagastā – 8800 EUR,
 • Litenes iela 39A Gulbenē – 14400 EUR,
 • “Stradiņi” Stradu pagastā – 39200 EUR,
 • “Paliena 1”-12 Stradu pagastā – 2240 EUR.

Nodod īpašumu bezatlīdzības lietošanā

Gulbenes Mākslas skolai nodots bezatlīdzības lietošanā telpas nekustamajā īpašumā “Stāķi 7A” Stradu pagastā izglītības programmas realizēšanai.

Biedrībai “Gulbenes Kikboksa. Spēkavīru. Pauerliftinga” bezatlīdzības lietošanā uz 5 gadiem nodotas telpas Beļavas pagasta Ozolkalnā, Saules ielā 8, sporta zāles ierīkošanai un sporta pasākumu organizēšanai.