Gerbonis mazs19.septembrī pulksten 11.00  notiks Gulbenes novada domes sēde.

Darba kārtība

1. Par nekustamā īpašuma “Sils” Jaungulbenes pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu.

2. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2018.gada 30.augusta noteikumos Nr.11„Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs