Gerbonis mazsTautsaimniecības komitejas sēde

2019.gada 18.septembrī pulksten 10.00

Darba kārtība

1. Par nedzīvojamo telpu nomu.
2. Par vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
3. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvā.
4. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

5. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Stāķi 11”, Stradu pagastā, Gulbenes novadā energoefektivitātes uzlabošanu.
6. Par Gulbenes novada domes 2019.gada __.__________ saistošo noteikumu Nr.___ “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Gulbenes novadā” izdošanu.
7. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 25.aprīļa lēmuma “Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu” (protokols Nr. 7, 20.§) atcelšanu.
8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
9. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.
10. Par zemes gabalu iznomāšanu.
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
12. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
13. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 27.jūnija saistošu noteikumu Nr. 16 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā” atcelšanu.
14. Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
15. Par līguma par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā izbeigšanu.
16. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.
17. Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai.

18. Par nekustamā īpašuma neiegādāšanos pašvaldības īpašumā.
19. Par adresēm un nosaukumiem.
20. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.

Informatīvais jautājums.
1. Par Druvienas kultūras nama un tur esošo mākslas vērtību iekļaušanu Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

 

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde

2019.gada 18.septembrī pulksten 13.00 Dīķa ielā 1 Gulbenē.

 

Darba kārtība

1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.

4.Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu.

5. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.

 Visi jautājumi skatāmi slēgti.

 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde

2019.gada 18.septembrī plkst. 15.00

Darba kārtība

1. Informatīvs jautājums par Druvienas kultūras nama un tur esošo mākslas vērtību iekļaušanu Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā;
2. Informatīvais jautājums par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Gulbenes novada vispārējās izglītības iestādēm 2019./2020.m.g.;
3. Par programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” Brīvprātīgā darba projekta “Iesaistīts = Aktīvs” atbalstīšanu;
4. Par Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības skolu pedagoģiskā personāla mobilitātes projekta “Paplašinām skolas durvis – mācāmies ārā” atbalstīšanu;
5. Par projekta Nr. 2019-1-SK01-KA229-060660_3 “Rural versus city life” (“Lauku dzīve pret lielpilsētu dzīvi”) realizēšanu programmā ERASMUS+ stratēģiskās partnerības KA 2 sektorā;
6. Par projekta Nr. 2019-1-LV01-KA201-060363 “Let Equity Avoid Discrimination” (“Ļauties vienlīdzībai, izvairoties no diskriminācijas”) realizēšanu programmā ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projekta skolu izglītības KA 2 sektorā;
7. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem”;
8. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Kultūras komisijas sastāvā;
9. Par grozījumiem Gulbenes Mākslas skolas nolikumā;
10. Par Egona Kliesmeta atbrīvošanu no Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes kultūras centrs” vadītāja amata;
11. Par Ziedoņa Lazdiņa atbrīvošanu no Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes sporta centrs” direktora amata;
12. Par Edītes Kanaviņas iecelšanu Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Izglītības pārvalde” vadītājas amatā un atbrīvošanu no Gulbenes 2.vidusskolas direktores amata;
13. Par Rankas pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” vadītāja iecelšanu amatā;
14. Par Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktora iecelšanu amatā.

 15. Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Kultūras pārvalde” vadītāja iecelšanu amatā;
16. Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Sporta pārvalde” vadītāja iecelšanu amatā.

 

Finanšu komitejas sēde

2019.gada 19.septembrī pulksten 9.00

 

Darba kārtība

 

1. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Gulbenes novada domes 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” izdošanu
2. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu
3. Par Gulbenes novada domes 2019.gada __.__________ saistošo noteikumu Nr.___ “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Gulbenes novadā” izdošanu
4. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2016.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”
5. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 31.janvāra sēdes lēmumā “Par pilnvarojumu” (protokols Nr.1, 34.&)
6. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības administrācijas nolikumā
7. Par grozījumiem Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes nolikumā
8. Par grozījumiem Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes nolikumā
9. Par grozījumiem Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes nolikumā
10. Par grozījumu Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes nolikumā
11. Par grozījumu Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes nolikumā
12. Par grozījumu Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes nolikumā
13. Par grozījumu Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes nolikumā
14. Par grozījumu Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes nolikumā
15. Par grozījumu Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes nolikumā
16. Par grozījumu Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes nolikumā
17. Par grozījumu Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes nolikumā
18. Par grozījumu Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes nolikumā
19. Par Egona Kliesmeta atbrīvošanu no Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes kultūras centrs” vadītāja amata
20. Par Ziedoņa Lazdiņa atbrīvošanu no Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes sporta centrs” direktora amata
21. Par Rankas pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” vadītāja iecelšanu amatā
22. Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Kultūras pārvalde” vadītāja iecelšanu amatā
23. Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Sporta pārvalde” vadītāja iecelšanu amatā
24. Par Edītes Kanaviņas iecelšanu Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Izglītības pārvalde” vadītājas amatā un atbrīvošanu no Gulbenes 2.vidusskolas direktores amata
25. Par Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktora iecelšanu amatā
26. Par nedzīvojamo telpu nomu
27. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Dzīvesvietas reģistrācijas un anulācijas komisijas sastāvā
28. Par galvojuma sniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Gulbenes nami”
29. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Stāķi 11”, Stradu pagastā, Gulbenes novadā energoefektivitātes uzlabošanu
30. Par projekta “Viedās pilsētvides tehnoloģijas ielu apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanai Gulbenē” finansējuma nodrošināšanu
31. Par Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības skolu pedagoģiskā personāla mobilitātes projekta “Paplašinām skolas durvis – mācāmies ārā” atbalstīšanu
32. Par programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” Brīvprātīgā darba projekta “Iesaistīts = Aktīvs” atbalstīšanu
33. Par projekta Nr. 2019-1-SK01-KA229-060660_3 “Rural versus city life” (“Lauku dzīve pret lielpilsētu dzīvi”) realizēšanu programmā ERASMUS+ stratēģiskās partnerības KA 2 sektorā
34. Par projekta Nr. 2019-1-LV01-KA201-060363 “Let Equity Avoid Discrimination” (“Ļauties vienlīdzībai, izvairoties no diskriminācijas”) realizēšanu programmā ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projekta skolu izglītības KA 2 sektorā
35. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra noteikumos Nr.8 ”Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (protokols Nr. 17, 35.§)
36. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā
37. Par Gulbenes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu.