Gerbonis mazs2019.gada 19.septembra Gulbenes novada domes sēdē deputāti ar balsu vairākumu apstiprināja Gulbenes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Sils”, kadastra numurs 5060 004 0129, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5060 004 0129, 142 ha platībā, un uz tās esošas mežaudzes (saskaņā ar meža inventarizācijas un apsaimniekošanas plānu meža zemes platība noteikta 133,60 ha, meža platība 127,5 ha), 2019.gada 15.augustā notikušās izsoles rezultātus saskaņā ar kuriem īpašuma objektu nosolīja SIA “Silvestica Green Forest Latvia” par 888 000 eiro.

Nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūtos naudas līdzekļu plānots izlietot Gulbenes novada attīstībai - Nākotnes ielas rekonstrukcijai, projektam “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” (Stāmerienas pils renovācija) un Stāķu bērnudārza teritorijas labiekārtošanai.