Drukāt

Gerbonis mazs2019.gada 23.septembrī plkst.16.00 Gulbenes novada pašvaldības administrācijas 2.stāva zālē (Ābeļu iela 2) notiks Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde.

Darba kārtība

 1. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Gulbenes novada domes 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” izdošanu
 2. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu
 3. Par Gulbenes novada domes 2019.gada __.__________ saistošo noteikumu Nr.___ “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Gulbenes novadā” izdošanu
 4. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2016.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”
 5. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 31.janvāra sēdes lēmumā “Par pilnvarojumu” (protokols Nr.1, 34.&)
 6. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības administrācijas nolikumā
 7. Par grozījumiem Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes nolikumā
 8. Par grozījumiem Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes nolikumā
 9. Par grozījumiem Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes nolikumā
 10. Par grozījumu Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes nolikumā
 11. Par grozījumu Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes nolikumā
 12. Par grozījumu Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes nolikumā
 13. Par grozījumu Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes nolikumā
 14. Par grozījumu Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes nolikumā
 15. Par grozījumu Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes nolikumā
 16. Par grozījumu Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes nolikumā
 17. Par grozījumu Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes nolikumā
 18. Par grozījumu Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes nolikumā
 19. Par Egona Kliesmeta atbrīvošanu no Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes kultūras centrs” vadītāja amata
 20. Par Ziedoņa Lazdiņa atbrīvošanu no Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes sporta centrs” direktora amata
 21. Par Rankas pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” vadītāja iecelšanu amatā
 22. Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Kultūras pārvalde” vadītāja iecelšanu amatā
 23. Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Sporta pārvalde” vadītāja iecelšanu amatā
 24. Par Edītes Kanaviņas iecelšanu Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Izglītības pārvalde” vadītājas amatā un atbrīvošanu no Gulbenes 2.vidusskolas direktores amata
 25. Par Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktora iecelšanu amatā
 26. Par nedzīvojamo telpu nomu
 27. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Dzīvesvietas reģistrācijas un anulācijas komisijas sastāvā
 28. Par galvojuma sniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Gulbenes nami”
 29. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Stāķi 11”, Stradu pagastā, Gulbenes novadā energoefektivitātes uzlabošanu
 30. Par projekta “Viedās pilsētvides tehnoloģijas ielu apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanai Gulbenē” finansējuma nodrošināšanu
 31. Par Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības skolu pedagoģiskā personāla mobilitātes projekta “Paplašinām skolas durvis – mācāmies ārā” atbalstīšanu
 32. Par programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” Brīvprātīgā darba projekta  “Iesaistīts = Aktīvs” atbalstīšanu
 33. Par projekta Nr. 2019-1-SK01-KA229-060660_3 “Rural versus city life” (“Lauku dzīve pret lielpilsētu dzīvi”) realizēšanu programmā ERASMUS+ stratēģiskās partnerības KA 2 sektorā
 34. Par projekta Nr. 2019-1-LV01-KA201-060363 “Let Equity Avoid Discrimination” (“Ļauties vienlīdzībai, izvairoties no diskriminācijas”) realizēšanu programmā ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projekta skolu izglītības KA 2 sektorā
 35. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra noteikumos Nr.8 ”Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (protokols Nr. 17, 35.§)
 36. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā
 37. Par Gulbenes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu