Pamatojoties uz Gulbenes novada pašvaldības Ētikas kodeksa, kas apstiprināts Gulbenes novada domes 2018.gada 30.augusta sēdē (protokols Nr.19, 31.§), 45.punktu un Gulbenes novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikuma, kas apstiprināts Gulbenes novada domes 2018.gada 25.oktobra sēdē (protokols Nr.22, 33.§), 34.punktu, kas nosaka, ka par Ētikas kodeksa pārkāpumu, ko izdarījis domes deputāts, tiek ievietota publikācija Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, norādot amatpersonas, kas izdarījusi pārkāpumu, vārdu, uzvārdu, amatu, atsauci uz Ētikas komisijas atzinuma datumu un pārkāptos Ētikas kodeksa punktus atbilstoši Ētikas komisijas atzinumā norādītajam, informējam, ka saskaņā ar Gulbenes novada pašvaldības Ētikas komisijas 2019.gada 19.septembra atzinumu:

Gulbenes novada domes deputāts Intars Liepiņš ir pārkāpis Gulbenes novada pašvaldības Ētikas kodeksa:

2.3.apakšpunktu, kas nosaka, ka viens no Ētikas kodeksa uzdevumiem ir veicināt profesionālu, lietišķu komunikāciju un cieņpilnas attiecības darbinieku savstarpējā saskarsmē, kā arī komunikācijā un sadarbībā ar citām institūcijām, iedzīvotājiem;

5.3.1.apakšpunktu, kas nosaka, ka argumentējot savu viedokli, veicot savus amata pienākumus un savas kompetences ietvaros pieņemot lēmumus, darbinieks balstās uz objektīvu un pārbaudītu informāciju, pamatojoties uz iegūtajiem faktiem un pierādījumiem;

5.3.3.apakšpunktu, kas nosaka, ka darbinieks neatbalsta prettiesisku rīcību, nepieļauj šādas rīcības slēpšanu, ja darbinieka rīcībā nonāk informācija vai viņš ir bijis liecinieks tam, ka cits darbinieks rīkojas prettiesiski (pretrunā ar normatīvajiem aktiem) vai pretrunā ar šo Ētikas kodeksu, darbinieks par to informē augstākstāvošu amatpersonu saskaņā ar Ētikas kodeksā noteikto kārtību;

5.4.4.apakšpunktu, kas nosaka, ka darbinieks savos izteikumos ir lojāls pašvaldībai un sabiedrībai;

5.4.5.apakšpunktu, kas nosaka, ka darbinieks ar savu attieksmi, vārdiem un uzvedību ir atbildīgs par pašvaldības tēlu un reputāciju sabiedrībā;

6.punktu, kas nosaka, ka saskarsmē ar kolēģiem, iedzīvotājiem, valsts un pašvaldību amatpersonām, kā arī citām personām darbinieks izturas ar cieņu un toleranci, apzinoties viņu tiesības un pienākumus, respektējot citu uzskatus un ikviena likumiskās intereses. Darbinieks ir laipns un pieklājīgs, nelieto aizvainojošus izteicienus, neaizskar personas godu un nepazemo viņu, neizturas ciniski pret viņa vēlmēm un vajadzībām, uzskatiem un pārliecību.