gerbbmpTautsaimniecības komiteja

23.10.2019. plkst.10.00 Ābeļu ielā 2 notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par nedzīvojamo telpu nomu.
 2. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 3. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 4. Par adresēm un nosaukumiem.
 5. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.
 6. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 7. Par atsavināšanas atcelšanu.
 8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 9. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.
 10. Par servitūta ceļa noteikšanu.
 11. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 13. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra lēmumā “Par līguma par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu  slēgšanu ar Gulbenes novada sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gulbenes nami” (protokols Nr.17, 28.§).
 14. Par transportlīdzekļa nodošanu individuālā lietošanā Gulbenes novada domes priekšsēdētājam.
 15. Par Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes kustamās mantas – automašīnas Hyndai Sonata, atsavināšanu.

 16. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

 17. Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

 18. Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

23.10.2019. plkst.13.00 Dīķa ielā 1 notiks Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde.

Darba kārtība

 1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu.
 5. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 6. Par dzīvojamās telpas īres maksas samazināšanu

Visi jautājumi skatāmi slēgtajā komitejas daļā.

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

23.10.2019. plkst.15.00 Ābeļu ielā 2 (2.stāva zālē) notiks Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par Atzinības rakstu piešķiršanu
 2. Par Goda diplomu piešķiršanu
 3. Par projekta “ComMUSICation” (Saziņa caur folkloru) priekšfinansējuma nodrošināšanu Stāķu pamatskolai
 4. Par amatu savienošanas atļauju
 5. Par grozījumiem Gulbīša pamatskolas nolikumā
 6. Par grozījumiem Stāķu pamatskolas nolikumā
 7. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr._____ “Grozījumi Gulbenes novada domes 2015.gada 25.jūnija saistošajos noteikumos Nr.24 “Par vecāku līdzdalības maksu Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”” izdošanu
 8. Par Gulbenes Mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanu
 9. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvā
 10. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sastāvā
 11. Par iekšējo noteikumu projekta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 30.augusta iekšējos noteikumos “Gulbenes novada pašvaldības ētikas kodekss”” apstiprināšanu
 12. Par iekšējā normatīvā akta projekta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 25.oktobra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikums”” apstiprināšanu
 13. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības Kultūras komisijas nolikumā
 14. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Kultūras komisijas sastāvā
 15. Par Gulbenes novada pašvaldības Sporta komisijas nolikuma apstiprināšanu
 16. Par grozījumiem 2018.gada 25.janvāra noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Gulbenes novadā” (protokols Nr.1, 8.§)
 17. Par grozījumiem 2018.gada 22.februāra noteikumos Nr.7 „Naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs” (protokols Nr.3, 10.§)
 18. Par Gulbenes novada bibliotēkas reorganizāciju
 19. Par Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” dalības ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projektā „Natural Classroom (Dabas klase)” atbalstīšanu un priekšfinansējuma nodrošināšanu;

 20. Par projekta “Bites un brieži gaisu maisa” priekšfinansējuma nodrošināšanu Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” dalībai Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” izsludinātajā projektu konkursā.

Finanšu komiteja

24.10.2019. plkst.9.00 Ābeļu ielā 2 (2.stāva zālē) notiks Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par Gulbenes novada pašvaldības Sporta komisijas nolikuma apstiprināšanu
 2. Par grozījumiem 2018.gada 25.janvāra noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Gulbenes novadā” (protokols Nr.1, 8.§)
 3. Par grozījumiem 2018.gada 22.februāra noteikumos Nr.7 „Naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs” (protokols Nr.3, 10.§)
 4. Par projekta “ComMUSICation” (Saziņa caur folkloru) priekšfinansējuma nodrošināšanu Stāķu pamatskolai
 5. Par projekta “Bites un brieži gaisu maisa” priekšfinansējuma nodrošināšanu Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” dalībai Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” izsludinātajā projektu konkursā
 6. Par Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” dalības ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projektā „Natural Classroom (Dabas klase)” atbalstīšanu un priekšfinansējuma nodrošināšanu
 7. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā
 8. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā “Par Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.6, 51.§)
 9. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu hidrodinamiskās automašīnas iegādei.

 10. Litenes katlu mājas, Litenes pagastā, Gulbenes novadā, nojaukšanu

 11. Ēkas, Dārza ielā 17A, Staros, Daukstu pagastā, Gulbenes novadā, nojaukšanu