gerbbmp2019.gada 31.oktobrī plkst.9.00 Ābeļu ielā 2, Gulbenē notiks Gulbenes novada domes  sēde.

Saistošo noteikumu projekti

Grozījumi Gulbenes novada domes 2015.gada 25.jūnija saistošajos noteikumos Nr.24 “Par vecāku līdzdalības maksu Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”

 

Darba kārtība

1.Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa

ZIŅO: N.Audzišs – novada domes priekšsēdētājs

2.Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

3.Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

4.Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

5.Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

6.Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

7.Par dzīvojamās telpas īres maksas samazināšanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

8.Par Atzinības rakstu piešķiršanu.

ZIŅO: N.Audzišs – novada domes priekšsēdētājs

9.Par Goda diplomu piešķiršanu.

ZIŅO: N.Audzišs – novada domes priekšsēdētājs

10.Par projekta “ComMUSICation” (Saziņa caur folkloru) priekšfinansējuma nodrošināšanu Stāķu pamatskolai;

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

11.Par amatu savienošanas atļauju.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

12.Par grozījuma apstiprināšanu Gulbenes novada domes 2017.gada 25.maija nolikumā “Gulbīša pamatskolas nolikums”.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

13.Par grozījuma apstiprināšanu Gulbenes novada domes 2018.gada 28.jūnija nolikumā “Stāķu pamatskolas nolikums”.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

14.Par Gulbenes novada domes 2019.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr.25 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2015.gada 25.jūnija saistošajos noteikumos Nr.24 “Par vecāku līdzdalības maksu Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”” izdošanu.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

15.Par Gulbenes Mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

16.Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvā.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

17.Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sastāvā.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

18.Par iekšējo noteikumu projekta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 30.augusta iekšējos noteikumos “Gulbenes novada pašvaldības ētikas kodekss”” apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

19.Par iekšējā normatīvā akta projekta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 25.oktobra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikums”” apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

20.Par iekšējā normatīvā akta projekta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2019.gada 27.jūnija iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada pašvaldības Kultūras komisijas nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

21.Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Kultūras komisijas sastāvā.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

22.Par Gulbenes novada pašvaldības Sporta komisijas nolikuma apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

23.Par iekšējā normatīvā akta projekta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 25.janvāra noteikumos Nr.1 “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Gulbenes novadā”” apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

24.Par iekšējā normatīvā akta projekta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 22.februāra noteikumos Nr.7 “Naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs”” apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

25.Par Gulbenes novada bibliotēkas reorganizāciju.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

26.Par Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” dalības ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projektā „Natural Classroom (Dabas klase)” atbalstīšanu un priekšfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

27.Par projekta “Bites un brieži gaisu maisa” priekšfinansējuma nodrošināšanu Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” dalībai Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” izsludinātajā projektu konkursā.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

28.Par nedzīvojamo telpu nomu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

29.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

30.Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

31.Par adresēm un nosaukumiem.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

32.Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

33.Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

34.Par atsavināšanas atcelšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

35.Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

36.Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

37.Par servitūta ceļa noteikšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

38.Par zemes gabalu iznomāšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

39.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

40.Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra lēmumā “Par līguma par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu  slēgšanu ar Gulbenes novada sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gulbenes nami” (protokols Nr.17, 28.§).

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

41.Par transportlīdzekļa nodošanu individuālā lietošanā Gulbenes novada domes priekšsēdētājam.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

42.Par Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes kustamās mantas – automašīnas Hyndai Sonata, atsavināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

43.Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

44.Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

45.Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

46.Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

47.Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā “Par Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.6, 51.§)

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

48.Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu hidrodinamiskās automašīnas iegādei.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

49.Par Litenes katlu mājas, Litenes pagastā, Gulbenes novadā, nojaukšanu.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

50.Par ēkas, Dārza ielā 17A, Staros, Daukstu pagastā, Gulbenes novadā, nojaukšanu.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

51.Par Gulbenes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanu.

ZIŅO: N.Audzišs – novada domes priekšsēdētājs

52.Par zemes gabala lietošanas mērķi.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

53.Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Sporta komisijas sastāvā.

ZIŅO: L.Priedeslaipa – Juridiskās nodaļas juriste

54.Par Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Normundam Audzišam piešķirtā ikgadējā apmaksātā papildatvaļinājuma atlikušās daļas izmantošanu.

ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks