Drukāt

pilsetvideSIA “Pilsētvides serviss” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome 2018. gada 5. aprīlī izskatīja SIA “AP Kaudzītes” iesniegumu un pieņēma lēmumu Nr. 38 (prot. Nr.13, 1.p.), ar kuru apstiprināja SIA “AP Kaudzītes” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus (turpmāk – Poligona tarifs) ar dabas resursu nodokli (bez pievienotās vērtības nodokļa) turpmākajiem periodiem:

Informācija par Poligona tarifa izmaiņām ir pieejama interneta vietnē: https://likumi.lv/ta/id/298215-par-sabiedribas-ar-ierobezotu-atbildibu-ap-kaudzites-sadzives-atkritumu-apglabasanas-pakalpojuma-tarifiem.

Ņemot vērā Poligona tarifa izmaiņas, attiecīgi mainās nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apmērs, un šīs izmaiņas ir saistošas visā Gulbenes novada administratīvajā teritorijā, jo saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. panta pirmās daļas 2. punktu katram sadzīves atkritumu sākotnējam radītājam vai valdītājam ir pienākums segt visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Ievērojot augstāk minēto, SIA “Pilsētvides serviss” paziņo, ka, sākot no 2020. gada 1. janvāra nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa Gulbenes novada administratīvajā teritorijā būs:

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar SIA “Pilsētvides serviss” Klientu apkalpošanas centru elektroniski , vai pa tālruni 64495050; 25749599.

SIA “Pilsētvides serviss”