Gerbonis mazsGulbenes novada domes sēde notiks 28.novembrī pulksten 9.00.

Saistošo noteikumu projekti

Darba kārtībā:

9.00 Izpilddirektores informācija
1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
5. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
6. Par sociālās dzīvojamās mājas statusa atcelšanu.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
7. Par līdzfinansējumu biedrības “Gulbenes Rotary klubs” projekta realizēšanai sociālā aprūpes centrā “Jaungulbenes Alejas”
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
8. Par projekta “Wisdom of the streets” (“Ielu gudrība”) realizēšanu programmā ERASMUS+ jauniešu apmaiņas KA1 sektorā
ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
9. Par grozījumu apstiprināšanu Gulbenes novada domes 2017.gada 31.augusta nolikumā “Gulbenes novada bibliotēkas nolikums”
ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs
10. Par pārstāvja deleģēšanu darbam Ogres tehnikuma konventā
ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs
11. Par amatu savienošanas atļauju Gundegai Ķikustei.
ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs
12. Par Gulbenes 2.vidusskolas direktora iecelšanu amatā.
ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs
13. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.26 “Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” izdošanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
14. Par adresēm un nosaukumiem.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
15. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
16. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
17. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
18. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
19. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
20. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
22. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
23. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
24. Par zemes gabalu iznomāšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
25. Par zemes gabala lietošanas mērķi.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
26. Par nedzīvojamo telpu nomu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
27. Par SIA “ALBA” pamatkapitāla palielināšanu veicot mantisko ieguldījumu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
28. Par Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Ingas Dukures un priekšsēdētājas vietnieces Ineses Pērkones ikgadējo novērtēšanu
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
29. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
30. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Bolnisi pašvaldību (Gruzija)
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
31. Par projekta “Brīvā laika aktivitāšu iespēju dažādošanu pie Stāķu dīķa” līdzfinansējuma palielināšanu
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
32. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.27 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Gulbenes pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība”” izdošanu
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
33. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.28 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 5.jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Gulbenes novada pašvaldības teritorijā” izdošanu
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
34. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.29 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2015.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 “Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Gulbenes novadā” izdošanu
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
35. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.30 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.26 “Par koku ciršanu ārpus meža Gulbenes novadā”” izdošanu
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
36. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.31 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par decentralizētas kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Gulbenes pilsētā un Gulbenes novada ciemu teritorijā”” izdošanu
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
37. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.32 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada simboliku”” izdošanu
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
38. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.33 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2019.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 “Ēku numurzīmju un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtība Gulbenes novadā”” izdošanu
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
39. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.34 “Par sabiedrisko kārtību Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” izdošanu
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
40. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par Gulbenes novada domes 2016.gada 29.septembra saistošo noteikumu Nr.19 „Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem” izdošanu
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
41. Par transportlīdzekļa nodošanu individuālā lietošanā Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
42.Par izmaiņām Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sastāvā.
ZIŅO: N.Audzišs – novada domes priekšsēdētājs
43. Par zemes vienības piekritību pašvaldībai
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
44. Par zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
45. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Andim Caunītim.
ZIŅO: N.Audzišs – novada domes priekšsēdētājs
46. Par pilnvarojumu.
ZIŅO: N.Audzišs – novada domes priekšsēdētājs