Gerbonis mazsGulbenes novada domes sēde notiks 30.decembrī pulksten 9.00.

Saistošo noteikumu projekts

Grozījumi Gulbenes novada domes 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”

1. pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

 

Darba kārtība

9.00 Izpilddirektores informācija

1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

5. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

6. Par iesnieguma izskatīšanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

7. Par SIA “Gulbenes nami” informācijas izskatīšanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

8. Par projekta “#Clowning” (“#Klaunošanās”) priekšfinansējuma nodrošināšanu programmā ERASMUS+ Jaunatne darbībā.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

9. Par projekta “Power of healthy lifestyle” (“Veselīga dzīvesveida spēks”) priekšfinansējuma nodrošināšanu programmā ERASMUS+ Jaunatne darbībā

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

10. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2017.gada 29.jūnija lēmumā “Par komisiju apstiprināšanu” (protokols Nr.9, 51.§)

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

11. Par iekšējā normatīvā akta projekta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2017.gada 30.marta nolikumā “Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

12. Par iekšējā normatīvā akta projekta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 19.decembra nolikumā “Gulbenes novada pašvaldības Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

13. Par iekšējā normatīvā akta projekta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2017.gada 25.maija noteikumos Nr.5 “Kārtība, kādā piešķir atbalstu talantīgajiem Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem”” apstiprināšanu

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

14. Par iekšējā normatīvā akta projekta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2017.gada 25.maija noteikumos Nr.4 “Gulbenes novada pašvaldības amatierkolektīvu dalības starptautiskā, valsts, reģionālā un pašvaldības mēroga kultūras pasākumos līdzfinansēšanas kārtība”” apstiprināšanu

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

15. Par iekšējā normatīvā akta projekta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2017.gada 25.maija noteikumos Nr.3 “Gulbenes novada pašvaldības sportistu un komandu dalības starptautiskā, valsts, reģionālā un pašvaldības mēroga sporta sacensībās līdzfinansēšanas kārtība”” apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

16. Par nedzīvojamo telpu nomu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

17. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

18. Par ielas statusa noteikšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

19. Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam investīciju plāna 2018.-2020.gadam grozījumiem.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

20. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

21. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

22. Par zemes vienības robežu shēmas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

23. Par Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes kustamās mantas - automašīnas Hyndai Sonata, norakstīšanu un nodošanu utilizācijai.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

24. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

25. Par zemes gabalu iznomāšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

26. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

27. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

28. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

29. Par nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības valstij.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

30. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

31. Par nekustamā īpašuma iegādāšanos pašvaldības īpašumā.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

32. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

33. Par adresēm un nosaukumiem.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

34. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

35. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 30.decembra saistošo noteikumu Nr.36 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” izdošanu.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

36. Par iekšējā normatīvā akta projekta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2015.gada 30.jūlija iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība”” apstiprināšanu.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

37. Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” likvidāciju, nododot tās pārvaldes uzdevumus Gulbenes novada pašvaldības administrācijai.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

38. Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” darba plāna apstiprināšanu 2020.gadam.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

39. Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada domes priekšsēdētājam.

ZIŅO: A.Caunīti– novada domes priekšsēdētāja vietnieks

40. Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

41. Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektorei.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

42. Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

43. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 31.janvāra sēdes lēmumā “Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem” .

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

44. Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam un locekļiem.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

45. Par atteikumu pieņemt novēlēto mantojumu.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

46. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

47. Par būvprojekta izstrādi Stāmerienas pils iekštelpu atjaunošanai un restaurācijai.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

48. Par 2018.gada 1.aprīļa Pilnvarojuma līguma darbības termiņa pagarināšanu.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

49. Par Deleģēšanas līguma darbības termiņa pagarināšanu.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

50. Par viedokli par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

51.Par projekta „Druvienas muižas dīķa un tā teritorijas sakārtošana” līdzfinansējuma palielināšanu.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

52. Par zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs