Attēlu rezultāti vaicājumam “sia alba”Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALBA” (turpmāk - Sabiedrība) atgādina, ka ar 2018.gada jūliju tika mainīta kārtība, kādā aprēķina daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā konstatēto ūdens patēriņa starpību. Turpmāk visā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā konstatētā ūdens patēriņa starpība tiks sadalīta atbilstoši daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā esošajam atsevišķo dzīvokļu īpašumu skaitam.

Izskaidrojam, ka saskaņā ar 2008.gada 19.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.1013 19.punktā minēto ūdens patēriņa starpības sadales kārtību nepiemēro, bet ūdens patēriņa starpību sadala atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam starp šādiem dzīvokļu īpašniekiem (ja tādi ir dzīvojamā mājā):

  • kuri nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc kārtas;
  • kuru atsevišķajos īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti;
  • kuri atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam veikt savā dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, ja pārvaldnieks par šādas pārbaudes veikšanu rakstiski paziņojis vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz dzīvokļa īpašumu, kurā plānota skaitītāju pārbaude;
  • kuru dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav noplombēti, to plombējums ir bojāts vai tie nav verificēti triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām.

Saskaņā ar 2011.gada 1.janvāra Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta trešo daļu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ir saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam. Līdz ar to minēto aprēķinu veikšanas kārtība ir piemērojama līdz brīdim, kamēr dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē vienosies par citu saņemto pakalpojumu apmaksas kārtību, t.sk., ūdens patēriņa starpību sadali.

Sabiedrība informē, ka ūdens patēriņa skaitītāju īpašnieks (dzīvokļa īpašnieks) nodrošina ūdens patēriņa skaitītāju verifikāciju atbilstoši 2007. gada 9. janvāra Ministru kabineta noteikumu nr. 40 Valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts 4.4. punktā noteiktajā kārtībā (verificēšanas periodiskums ūdens patēriņa skaitītājiem noteikumos noteikts ne retāk kā reizi četros gados).

Sabiedrība atgādina, ka ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas kārtība paliek nemainīga, rādījumi jānodod katru mēnesi tam paredzētajās pasta kastītēs vai telefoniski no 22. līdz 27.datumam, zvanot t.28011301 vai rakstot E-pastā: .

Sabiedrība lūdz klientiem turpmāk pievērst lielāku uzmanību saviem ūdens skaitītāju derīguma termiņiem, lai turpmāk nerastos nepatīkamas situācijas!

SIA "Alba"