Gerbonis mazsSociālā atbalsta sniegšanas pamatprincips ir sniegt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu. Sociālais atbalsts Gulbene novada iedzīvotājiem fokusēts divos virzienos – sociālās palīdzības sniegšana atbilstoši sociālajai situācijai un vajadzībām un nepieciešamo sociālo pakalpojumu nodrošināšana. Sociālā dienesta primārais uzdevums ir tādu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšana, kuri nodrošina cilvēkam iespēju apmierināt pamatvajadzības – ēdienu, apģērbu, mājokli, obligāto izglītību, vajadzību pēc drošības.

Katrā pašvaldībā sniegtā sociālā atbalsta klāsts atšķiras, to ietekmē gan pašvaldības iedzīvotāju vajadzības, gan pašvaldības finansiālās iespējas.

Sociālo palīdzību definē un to sniegšanas principus regulē Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, nosakot, ka katra pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt papildu atbalstu iedzīvotājiem

Pēdējos gados vērojama tendence samazināties pabalsta pieprasītāju skaitam un izmaksāto summu apjomam. Šo apstākli ir ietekmējusi gan likumdošana, kas paredz stingrākus noteikumus par ienākumiem un nodarbinātību personām, kuras vēlas saņemt trūcīgas personas statusu, gan sociālo darbinieku veiktais darbs, pieprasot iesniegt visus nepieciešamos dokumentus, kas pierāda personas materiālo stāvokli, gan veicot personu apsekošanas dzīvesvietās, lai konstatētu patiesos dzīves apstākļus un personu skaitu dzīves vietās, gan nosakot līdzdarbības pienākumu veikšanu personām, kas saņem GMI (garantētais minimālais ienākumu līmenis) pabalstu. Sniedzot atbalstu un padomu situācijās, kad klients lūdz pēc palīdzības, klienti tiek mudināti kārtot dokumentāciju invaliditātes grupas saņemšanai (ja pastāv ilgstošas veselības problēmas), priekšlaicīgās pensijas saņemšanai, personas dokumentu sakārtošanai, darba vietas meklēšanai, uzturlīdzekļu saņemšanai. Būtiski ir motivēt klientu pašam aktīvāk iesaistīties savu problēmu risināšanā, izprast savu problēmu cēloni un ar sociālā darbinieka palīdzību, piesaistīt nepieciešamos resursus. Tomēr, ja klientu materiālā situācija nav uzlabojusies, viņi sociālajā dienestā viena gada laikā ierodas vairākkārtīgi. Kopumā novadā ir vērojama gan vispārēja iedzīvotāju skaita samazināšanās, gan arī trūcīgu un maznodrošinātu personu skaita samazināšanās.

Uz 2019.gada 31.decembri Gulbenes novadā bija 397 trūcīgas personas, tai skaitā 73 bērni, un 111 maznodrošinātas personas, tai skaitā 20 bērni. Kopumā 2019.gadā sociālās palīdzības pabalstiem un materiālajam atbalstam no pašvaldības budžeta izmaksāti 334 787.98 eiro.

Pabalsta veids

Saņēmušo personu skaits

Summa

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai

229

57075.72

Dzīvokļa pabalsts

664

67570.00

Pabalsts veselības aprūpei

345

18516.08

Pabalsts ēdināšanai trūcīgām ģimenēm (līdz 30.06.2019.)

2

260.93

Pabalsts krīze situācijā

8

2528.55

Pabalsts bērna sagatavošanai skolai

52

1560

Pabalsts ar tuberkulozi slimojošiem ārstēšanās periodā

6

2340

Pabalsts audžuģimenei bērnu uzturam

37

109741.41

Audžuvecākiem mīkstā inventāra iegādei

5

1422.85

Ikmēneša pabalsts bērnam bārenim, kurš turpina sekmīgi mācīties

30

17032.88

Bāreņiem pastāvīgas dzīves uzsākšanai

10

1365.98

Bāreņiem sadz. priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei

10

2497.10

Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim pēc pastāvīgas dzīves uzsākšanas

3

681.30

Pabalsts personas dokumentu iegūšanai (trūcīgām personām bez ienākumiem)

6

128.07

Pabalsts atsevišķas situācijas risināšanai

8

758.44

Apbedīšanas pabalsts

24

5913.67

Pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu

184

27300.00

Materiālā palīdzība 80 un vairāk gadus sasniegušām personām

309

7195.00

Materiālā palīdzība Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem

37

1850.00

Materiālā palīdzība politiski represētām personām

181

9050.00

Ar 2020.gadu ir palielināts pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai – 64 EUR.

Anita Beļajeva,
Gulbenes novada sociālā dienesta
Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja