gerbbmpTautsaimniecības komiteja

22.01.2020. plkst.9.00 Ābeļu ielā 2 notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes kustamās mantas – automašīnas FORD TRANSIT, norakstīšanu un nodošanu utilizācijai.
 2. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 3. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 5. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 6. Par nekustamā īpašuma sastāva grozīšanu.
 7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 8. Par servitūta ceļa noteikšanu.
 9. Par medību tiesību nomas izsoles rīkošanu.
 10. Par mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem (ielām) izlietojumu 2020.gadā.
 11. Par Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes kustamās mantas - automašīnas OPEL ZAFIRA, atsavināšanu.
 12. Par dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu daudzdzīvokļu mājai Kļavkalnu 16, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads.
 13. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

 14. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

 15. Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

22.01.2020.. plkst.11.00 Dīķa ielā 1 notiks Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde.

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

22.01.2020. plkst.13.00 Ābeļu ielā 2 (2.stāva zālē) notiks Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par iekšējā normatīvā akta projekta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada 13.augusta nolikumā “Rankas pamatskolas nolikums”” apstiprināšanu;
 2. Par Stāķu pamatskolas attīstības plāna 2020-2022.gadam apstiprināšanu;
 3. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 27.jūnija lēmumā “Par Gulbenes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu personāla likmju skaitu (izņemot tehniskos darbiniekus), kas apmaksātas no pašvaldības budžeta, ņemot vērā valsts piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba samaksai ar 2019.gada 1.septembri” (protokols Nr.9, 9.§)

Finanšu komiteja

23.01.2020. plkst.9.00 Ābeļu ielā 2 (2.stāva zālē) notiks Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par Gulbenes novada domes deputāta Intara Liepiņa deputāta atalgojuma novirzīšanu sporta inventāra iegādei Lejasciema bērnudārzā
 2. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 24.janvāra saistošo noteikumu Nr.__ “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” apstiprināšanu
 3. Par Gulbenes novada domes 2020.gada __.janvāra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai”” izdošanu
 4. Par mērķdotācijas pašvaldību ceļu fonda rezerves izlietojumu un programmas 2020.-2022. gadam apstiprināšanu
 5. Par mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem (ielām) izlietojumu 2020.gadā
 6. Par dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu daudzdzīvokļu mājai Kļavkalnu 16, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads
 7. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 27.jūnija lēmumā “Par Gulbenes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu personāla likmju skaitu (izņemot tehniskos darbiniekus), kas apmaksātas no pašvaldības budžeta, ņemot vērā valsts piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba samaksai ar 2019.gada 1.septembri” (protokols Nr.9, 9.§)
 8. Par komandējumu uz Balmazujvarošu (Ungārija)
 9. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Latvijas Ūdensmotociklu sporta asociācija”

 10. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 5.aprīļa lēmuma Nr.6. §.11 “Par transportlīdzekļa nodošanu individuālā lietošanā Gulbenes novada domes priekšsēdētājam” atcelšanu