Gerbonis mazsGulbenes novada domes sēdē notiks 2020.gada 30.janvārī pulksten 9.00. 

Darba kārtība

Saistosie noteikumi Nr.2

Saistošie noteikumi Nr.3

Plkst.9.00 Izpilddirektores informācija
1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā. ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
4. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
5. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 30.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” apstiprināšanu.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
6. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada 13.augusta nolikumā “Rankas pamatskolas nolikums”” apstiprināšanu
ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs
7. Par Stāķu pamatskolas attīstības plāna 2020.-2022.gadam apstiprināšanu.
ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs
8. Par Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes kustamās mantas – automašīnas FORD TRANSIT, norakstīšanu un nodošanu utilizācijai.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
10. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
11. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
12. Par zemes gabalu iznomāšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
13. Par nekustamā īpašuma sastāva grozīšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
15. Par servitūta ceļa noteikšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
16. Par medību tiesību nomas izsoles rīkošanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
17. Par mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem (ielām) izlietojumu 2020.gadā.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
18. Par Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes kustamās mantas - automašīnas OPEL ZAFIRA, atsavināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
19. Par dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu daudzdzīvokļu mājai Kļavkalnu 16, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
20. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
21. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
22. Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
23. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 30.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai”” izdošanu.
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
24. Par mērķdotācijas pašvaldību ceļu fonda rezerves izlietojumu un programmas 2020.-2022. gadam apstiprināšanu.
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
25. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 27.jūnija lēmumā “Par Gulbenes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu personāla likmju skaitu (izņemot tehniskos darbiniekus), kas apmaksātas no pašvaldības budžeta, ņemot vērā valsts piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba samaksai ar 2019.gada 1.septembri” (protokols Nr.9, 9.§).
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs, A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs
26. Par komandējumu uz Balmazujvarošu (Ungārija).
ZIŅO: A.Caunītis– novada domes priekšsēdētāja vietnieks
27. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Latvijas Ūdensmotociklu sporta asociācija”.
ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs, A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs
28. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 5.aprīļa sēdes Nr.6, 11.§ “Par transportlīdzekļa nodošanu individuālā lietošanā Gulbenes novada domes priekšsēdētājam” atcelšanu.
ZIŅO: A.Caunītis– novada domes priekšsēdētāja vietnieks
29. Par nedzīvojamo telpu nomu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
30. Par izmaiņām Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā.
ZIŅO: N.Audzišs – novada domes priekšsēdētājs
31. Par adresēm un nosaukumiem.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs