gerbbmpTautsaimniecības komiteja

19.02.2020. plkst.9.00 Ābeļu ielā 2 notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par adresēm un nosaukumiem.
 2. Par iekšējā normatīvā akta projekta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2017.gada 25.maija noteikumos Nr.2 “Gulbenes novada pašvaldības budžetā ieskaitītā dabas resursa nodokļa pārvaldīšanas un izlietošanas kārtība”” apstiprināšanu.
 3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu
 4. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 5. Par medību tiesību nomas izsoles rīkošanu.
 6. Par Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes kustamās mantas - automašīnas OPEL ASTRA CARAVAN, norakstīšanu un nodošanu utilizācijai
 7. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu.
 8. Par kustamās mantas pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 10. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.
 11. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 12. Par projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumu ieviešana Gulbenes novadā” pieteikuma iesniegšanu un projekta finansējuma nodrošināšanu.
 13. Par projekta “Ezeru un Pededzes upes apsaimniekošanas plānu izstrāde” pieteikuma iesniegšanu un projekta finansējuma nodrošināšanu.
 14. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.
 15. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu mežā Daukstu pagasta īpašumā “Apšukalni-1”.
 16. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu.
 17. Par nekustamā īpašuma sastāva grozīšanu.
 18. Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu.
 19. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu mežā Lejasciema pagasta  īpašumā „Gaujaskalni”.
 20. Par nedzīvojamo telpu nomu.
 21. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

19.02.2020.. plkst.11.00 Dīķa ielā 1 notiks Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde.

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

19.02.2020. plkst.13.00 Ābeļu ielā 2 (2.stāva zālē) notiks Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes 2019.gada 31.oktobra nolikumā “Gulbenes Mūzikas skolas nolikums”” apstiprināšanu;
 2. Par Gulbenes novada izglītības attīstības plāna 2021.-2025.gadam  izstrādes uzsākšanu;
 3. Par Rankas pamatskolas attīstības plāna 2020.-2022.gadam apstiprināšanu;
 4. Par finansējuma piešķiršanu sportistam Laurim Lapsam;
 5. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Latvijas Skolu sporta federācija”;
 6. Par finansējuma piešķiršanu sportistei Sanijai Ozoliņai;
 7. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “VK Gulbene”;
 8. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Sporta klubs “Lejasciems””;
 9. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Galda Tenisa Klubs Gulbene”;
 10. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “FB Gulbene 2005”;
 11. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Gulbene wrestling”;
 12. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Motoklubs LITENE”;
 13. Par finansējuma piešķiršanu sportistam Mārtiņam Jēgeram;
 14. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Latvijas Vieglatlētikas savienība”.

Finanšu komiteja

20.02.2020. plkst.9.00 Ābeļu ielā 2 (2.stāva zālē) notiks Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 27.februāra saistošo noteikumu Nr.__“Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”” izdošanu
 2. Par iekšējā normatīvā akta projekta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2017.gada 25.maija noteikumos Nr.2 “Gulbenes novada pašvaldības budžetā ieskaitītā dabas resursa nodokļa pārvaldīšanas un izlietošanas kārtība”” apstiprināšanu
 3. Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.6.2.0./19/I/014 “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Gulbenes novadā” īstenošanai
 4. Par Gulbenes novada pašvaldības sociālās aprūpes iestāžu maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu
 5. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā “Par Gulbenes novada sociālo dienestu maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.16, 44.§)
 6. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “Velēnas baznīcas altārdaļas jumta atjaunošana
 7. Par projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumu ieviešana Gulbenes novadā” pieteikuma iesniegšanu un projekta finansējuma nodrošināšanu
 8. Par projekta “Ezeru  un Pededzes upes apsaimniekošanas plānu izstrāde” pieteikuma iesniegšanu un projekta finansējuma nodrošināšanu
 9. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Latvijas Vieglatlētikas savienība”
 10. Par finansējuma piešķiršanu sportistam Laurim Lapsam
 11. Par finansējuma piešķiršanu sportistam Mārtiņam Jēgeram
 12. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “FB Gulbene 2005”
 13. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Gulbene wrestling”
 14. Par finansējuma piešķiršanu sportistei Sanijai Ozoliņai
 15. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Latvijas Skolu sporta federācija”
 16. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Motoklubs LITENE”
 17. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Galda Tenisa Klubs Gulbene”
 18. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “VK Gulbene”
 19. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Sporta klubs “Lejasciems””
 20. Par komandējumu uz Palma di Montekjaro (Itālijas Republika)