Gerbonis mazs2020.gada 27.februārī pulksten 9.00. Ābeļu ielā 2, Gulbenē notiks Gulbenes novada domes sēde.

Saistošo noteikumu projekts

Grozījums Gulbenes novada domes 2019.gada 30.maija saistošajos noteikumos Nr.14 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”

Darba kārtība

9.00 Izpilddirektores informācija

1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

5. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

6. Par  iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2019.gada 31.oktobra nolikumā “Gulbenes Mūzikas skolas nolikums”” apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

7. Par Gulbenes novada izglītības attīstības plāna 2021.-2025.gadam  izstrādes uzsākšanu

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

8. Par Rankas pamatskolas attīstības plāna 2020.-2022.gadam apstiprināšanu

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

9. Par adresēm un nosaukumiem.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

10. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2017.gada 25.maija noteikumos Nr.2 “Gulbenes novada pašvaldības budžetā ieskaitītā dabas resursa nodokļa pārvaldīšanas un izlietošanas kārtība”” apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs - Finanšu komitejas priekšsēdētājs

11. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

12. Par zemes gabalu iznomāšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

13. Par medību tiesību nomas izsoles rīkošanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

14. Par Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes kustamās mantas - automašīnas OPEL ASTRA CARAVAN, norakstīšanu un nodošanu utilizācijai

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

15. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

16. Par kustamās mantas pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

17. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

18. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

19. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

20. Par projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumu ieviešana Gulbenes novadā” pieteikuma iesniegšanu un projekta finansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs - Finanšu komitejas priekšsēdētājs

21. Par projekta “Ezeru un Pededzes upes apsaimniekošanas plānu izstrāde” pieteikuma iesniegšanu un projekta finansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs - Finanšu komitejas priekšsēdētājs

22. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

23. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu mežā Daukstu pagasta īpašumā “Apšukalni-1”.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

24. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

25. Par nekustamā īpašuma sastāva grozīšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

26. Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

27. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu mežā Lejasciema pagasta  īpašumā „Gaujaskalni”.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

28. Par nedzīvojamo telpu nomu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

29. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

30. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas atcelšanu.

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

31. Par nekustamā īpašuma iegādāšanos pašvaldības īpašumā

ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

32. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 27.februāra saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījums Gulbenes novada domes 2019.gada 30.maija saistošajos noteikumos Nr.14 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”” izdošanu.

ZIŅO:  N.Audzišs - Finanšu komitejas priekšsēdētājs

33. Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.6.2.0./19/I/014 “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Gulbenes novadā” īstenošanai. ZIŅO:  N.Audzišs - Finanšu komitejas priekšsēdētājs

34. Par Gulbenes novada pašvaldības sociālās aprūpes iestāžu maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu.

ZIŅO:  N.Audzišs - Finanšu komitejas priekšsēdētājs

35. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā “Par Gulbenes novada sociālo dienestu maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.16, 44.§).

ZIŅO:  N.Audzišs - Finanšu komitejas priekšsēdētājs

36. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “Velēnas baznīcas altārdaļas jumta atjaunošana.

ZIŅO:  N.Audzišs - Finanšu komitejas priekšsēdētājs

37. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Latvijas Vieglatlētikas savienība”.

ZIŅO:  N.Audzišs - Finanšu komitejas priekšsēdētājs, A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

38. Par finansējuma piešķiršanu sportistam Laurim Lapsam.

ZIŅO:  N.Audzišs - Finanšu komitejas priekšsēdētājs, A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

39. Par finansējuma piešķiršanu sportistam Mārtiņam Jēgeram.

ZIŅO:  N.Audzišs - Finanšu komitejas priekšsēdētājs, A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

40. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “FB Gulbene 2005”.

ZIŅO:  N.Audzišs - Finanšu komitejas priekšsēdētājs, A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

41. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Gulbene wrestling”.

ZIŅO:  N.Audzišs - Finanšu komitejas priekšsēdētājs, A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

42. Par finansējuma piešķiršanu sportistei Sanijai Ozoliņai.

ZIŅO:  N.Audzišs - Finanšu komitejas priekšsēdētājs, A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

43. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Latvijas Skolu sporta federācija”.

ZIŅO:  N.Audzišs - Finanšu komitejas priekšsēdētājs, A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

44. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Motoklubs LITENE”.

ZIŅO:  N.Audzišs - Finanšu komitejas priekšsēdētājs, A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

45. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Galda Tenisa Klubs Gulbene”.

ZIŅO:  N.Audzišs - Finanšu komitejas priekšsēdētājs, A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

46. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “VK Gulbene”.

ZIŅO:  N.Audzišs - Finanšu komitejas priekšsēdētājs, A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

47. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Sporta klubs “Lejasciems””.

ZIŅO:  N.Audzišs - Finanšu komitejas priekšsēdētājs, A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs

48. Par komandējumu uz Palma di Montekjaro (Itālijas Republika).

ZIŅO:  A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks

49. Par izmaiņām Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā .

ZIŅO:  N.Audzišs - novada domes priekšsēdētājs

50. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 26.aprīļa nolikumā “Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO:  N.Audzišs - novada domes priekšsēdētājs

51. Par projekta “Vasaras nometne Latvijas un diasporas bērniem „Caur sidraba birzi gāju”” priekšfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO:  N.Audzišs - novada domes priekšsēdētājs

52. Par funkciju un finanšu audita veikšanu Gulbenes novada pašvaldībā.

ZIŅO:  N.Audzišs - novada domes priekšsēdētājs

53. Par atskurbšanas pakalpojuma nodrošināšanu.

ZIŅO:  S.Sīmanis - novada domes izpilddirektores vietnieks

54. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli.

55. Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta Nr.8.1.2.0/17/I/013 “Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” īstenošanai.

56. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Normundam Audzišam.