Gerbonis mazs

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs ir izdevis divus rīkojumus  par Covid-19 infekcijas izplatīšanās novēršanas pasākumiem Gulbenes novada pašvaldības iestādēs, aģentūrā, struktūrvienībās. Rīkojumi stājas spēkā 2020.gada 13.martā un ir saistoši līdz to atcelšanai vai jauna rīkojuma izdošanai.

Vienlaikus Gulbenes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus bez īpašas vajadzības neapmeklēt pašvaldības iestādes klātienē un pašvaldībai adresētos iesniegumus nosūtīt elektroniski uz e-pastu: .

Lai saņemtu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, kā arī pašvaldības speciālistu konsultācijas, aicinām ar pašvaldības darbiniekiem sazināties elektroniski. Visa kontaktinformācija atrodama ŠEIT. Lūdzam sekot aktuālajai informācijai par izmaiņām pašvaldības iestāžu darbā!

Tāpat informējam, ka pašvaldība veic klientu uzskaiti, tāpēc, iestāžu apmeklēšanas gadījumā, lūdzam klientus pierakstīties apmeklētāju uzskaites lapās. Iegūtie personas dati var tikt izmantoti, lai Covid-19 vīrusa saslimšanas gadījumā identificētu saskarsmē nonākušās personas.

Gulbenes novada pašvaldības 2020.gada 13.marta rīkojums Nr.GND/3.5./20/59 "Par Covid-19 infekcijas izplatīšanās novēršanas pasākumiem"

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, 2013.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums” 14.7.punktu, kas nosaka, ka domes priekšsēdētājs dod saistošus rīkojumus pašvaldības administrācijas darbiniekiem, pašvaldības iestāžu vadītājiem un ņemot vērā Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC) oficiālajā tīmekļa vietnē www.spkc.gov.lv sniegto operatīvo informāciju par Covid-19 skartajām teritorijām un nolūkā veikt preventīvus pasākumus infekcijas izplatīšanās novēršanai Gulbenes novada pašvaldības iestādēs, aģentūrā un to struktūrvienībās un Gulbenes novada pašvaldības kapitālsabiedrībās (turpmāk – iestāde), uzdodu:

1. Gulbenes novada pašvaldības iestāžu, aģentūras un to struktūrvienību vadītājiem/direktoriem un Gulbenes novada pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļiem:

1.1. koordinēt preventīvos pasākumus infekcijas izplatīšanās novēršanai iestādē;

1.2. neplānot, atcelt un pārcelt visus darbinieku braucienus un komandējumus līdz apstākļu maiņai;

1.3. atcelt visus iestāžu organizētos kultūras, sporta un citus publiskos pasākumus un slēgt iestādes apmeklētājiem, izņemot Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļu, pašvaldības administrāciju, pilsētas un pagastu pārvaldes. Klientu un pacientu pieņemšana Gulbenes novada sociālajā dienestā, sociālās aprūpes centros un to struktūrvienībās, Gulbenes novada bāriņtiesā un feldšerpunktos netiek pārtraukta;

1.4. izvērtēt katru iestādes iekšējā pasākuma vai sanāksmes organizēšanas nepieciešamību;

1.5. pārtraukt visas amatiermākslas norises – nodarbības, mēģinājumus;

1.6. veikt pārrunas ar darbiniekiem, aicinot nedoties ārpus Latvijas;

1.7. nodrošināt iestādes darbiniekam, kurš atgriezies no Covid-19 skartajām teritorijām vai bijis kontaktā ar Covid-19 inficētu personu un kuram nav piešķirta 14 dienu darba nespēja, darba pienākumu veikšanu attālināti no mājām. Gadījumā, ja darba pienākumu specifika liedz darbu veikt attālināti un darbinieks Covid-19 skartajā teritorijā ārpus Latvijas nav atradies darba pienākumu veikšanai, darbiniekam ir radusies dīkstāve viņa vainas dēļ;

1.8. gadījumā, ja darbinieks, kas uzturējies Covid-19 skartajā teritorijā, atsakās ievērot pašizolāciju mājās, atbilstoši Darba likuma 58.panta trešās daļas nosacījumiem darba devējam ir tiesības atstādināt darbinieku no darba, ja šis darbinieks, veicot darbu vai arī atrodoties darba vietā var kaitēt viņa paša vai trešo personu drošībai un veselībai, kā arī darba devēja vai trešo personu pamatotām interesēm (detalizēti ieteikumi darba devējiem pieejami SPKC mājas lapā);

1.9. gadījumā, ja darbiniekam dīkstāve ir radusies darba devēja vainas dēļ saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanas veiktajiem pasākumiem, darba devējam Darba likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības norīkot darbinieku darba līgumā neparedzēta darba veikšanai. Gadījumā, ja darba devējam nav iespēja darbinieku norīkot darba līgumā neparedzēta darba veikšanai, darba devējam ir jānosaka dīkstāve, izmaksājot darbiniekam vidējo izpeļņu;

1.10. nodrošināt, ka iestādes darbinieks pēc Covid-19 pārslimošanas atgriežas darbā tikai pēc tam, kad ir saņēmis ārstējošā ārsta apliecinājumu par izveseļošanos;

1.11. ja rodas jautājumi, sazināties ar SPKC speciālistiem;

1.12. sekot līdzi informācijai un ieteikumiem iedzīvotājiem un profesionāļiem saistībā ar koronvīrusa Covid-19 uzliesmojumu SPKC tīmekļa vietnes sadaļā “Aktualitātes” (www.spkc.gov.lv);

1.13. iespēju robežās organizēt attālinātā darba iespējas darbiniekiem.

2. Iestāžu darbiniekiem ir pienākums informēt iestādes vadītāju un tiešo darbu vadītāju par nodomu, tai skaitā brīvajā laikā, doties ārpus Latvijas.

3. Par preventīvo pasākumu infekcijas izplatīšanās novēršanai īstenošanu atbild Gulbenes novada pašvaldības iestāžu, aģentūras un to struktūrvienību vadītāji/direktori un Gulbenes novada pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļi.

4. Koordinētai rīcībai iestāžu vadītājiem konsultēties ar pašvaldības izpilddirektoru.

5. Gulbenes novada pašvaldības Personālvadības nodaļai iepazīstināt ar šo rīkojumu visus Gulbenes novada pašvaldības iestāžu, aģentūras un to struktūrvienību vadītājus/direktorus, Gulbenes novada pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļus un pašvaldības administrācijas darbiniekus.

6. Gulbenes novada pašvaldības vecākajai sabiedrisko attiecību speciālistei Guntai Kalmanei publicēt informāciju par rīkojumu pašvaldības interneta mājas lapā www.gulbene.lv.

7. Rīkojums stājas spēkā 2020.gada 13.martā un ir spēkā līdz tā atcelšanai vai jauna rīkojuma izdošanai.

-----------

Gulbenes novada pašvaldības 2020.gada 13.marta rīkojums Nr.GND/3.5./20/60 "Par Covid-19 infekcijas izplatīšanās novēršanas pasākumiem izglītības iestādēs"

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, 2013.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums” 14.7.punktu, kas nosaka, ka domes priekšsēdētājs dod saistošus rīkojumus pašvaldības administrācijas darbiniekiem, pašvaldības iestāžu vadītājiem un ņemot vērā Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC) oficiālajā tīmekļa vietnē www.spkc.gov.lv sniegto operatīvo informāciju par Covid-19 skartajām teritorijām un nolūkā veikt preventīvus pasākumus infekcijas izplatīšanās novēršanai Gulbenes novada izglītības iestādēs, uzdodu:

1. Izglītības iestādēm:

1.1. pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 2020.gada 13.marta mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi;

1.2. pārtraukt visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu (treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi);

1.3. lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, noteikt, ka vecākiem no 2020.gada 13.marta ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu;

1.4. koordinēt preventīvos pasākumus infekcijas izplatīšanās novēršanai;

1.5. neplānot, atcelt un pārcelt visus plānotos izglītojamo un darbinieku braucienus, nometnes un komandējumus līdz apstākļu maiņai;

1.6. atcelt organizētās un plānotās konferences, seminārus un citus publiskus pasākumus;

1.7. regulāri iepazīties ar SPKC tīmekļa vietnē norādīto informāciju par Covid-19 infekcijas skartajām teritorijām (www.spkc.gov.lv);

1.8. veikt pārrunas ar darbiniekiem, aicinot nedoties ārpus Latvijas;

1.9. nodrošināt iestādes darbiniekam, kurš atgriezies no Covid-19 skartajām teritorijām vai bijis kontaktā ar Covid-19 inficētu personu un kuram nav piešķirta 14 dienu darba nespēja, darba pienākumu veikšanu attālināti no mājām. Gadījumā, ja darba pienākumu specifika liedz darbu veikt attālināti un darbinieks Covid-19 skartajā teritorijā ārpus Latvijas nav atradies darba pienākumu veikšanai, darbiniekam ir radusies dīkstāve viņa vainas dēļ;

1.10. gadījumā, ja darbinieks, kas uzturējies Covid-19 infekcijas skartajā teritorijā, atsakās ievērot pašizolāciju mājās, atbilstoši Darba likuma 58. panta trešās daļas nosacījumiem darba devējam ir tiesības atstādināt darbinieku no darba, ja šis darbinieks, veicot darbu vai arī atrodoties darba vietā var kaitēt viņa paša vai trešo personu drošībai un veselībai, kā arī darba devēja vai trešo personu pamatotām interesēm (detalizēti ieteikumi darba devējiem pieejami SPKC mājas lapā);

1.11. gadījumā, ja darbiniekam dīkstāve ir radusies darba devēja vainas dēļ saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanas veiktajiem pasākumiem, darba devējam Darba likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības norīkot darbinieku darba līgumā neparedzēta darba veikšanai. Gadījumā, ja darba devējam nav iespēja darbinieku norīkot darba līgumā neparedzēta darba veikšanai, darba devējam ir jānosaka dīkstāve, izmaksājot darbiniekam vidējo izpeļņu;

1.12. sekot līdzi informācijai un ieteikumiem izglītības iestādēm, iedzīvotājiem un profesionāļiem saistībā ar Covid-19 infekcijas uzliesmojumu SPKC tīmekļa vietnes sadaļā “Aktualitātes” (www.spkc.gov.lv);

1.13. preventīvajos pasākumos infekcijas izplatīšanās novēršanai iesaistīt izglītības iestādēs nodarbinātās ārstniecības personas;

1.14. izplatīt informāciju ar e-klases palīdzību vai citā veidā, kurā visefektīvāk sasniedzami audzēkņu vecāki un personāls;

1.15. iespēju robežās organizēt attālinātā darba iespējas darbiniekiem.

2. Iestāžu darbiniekiem ir pienākums informēt iestādes vadītāju un tiešo darbu vadītāju par nodomu, tai skaitā brīvajā laikā, doties ārpus Latvijas.

3. Par preventīvo pasākumu infekcijas izplatīšanās novēršanai īstenošanu izglītības iestādē atbild izglītības iestādes vadītājs.

4. Koordinētai rīcībai izglītības iestāžu vadītājiem konsultēties ar Gulbenes novada Izglītības pārvaldes vadītāju.

5. Gulbenes novada Izglītības pārvaldes lietvedei iepazīstināt ar šo rīkojumu visus izglītības iestāžu vadītājus un Gulbenes novada Izglītības pārvaldes darbiniekus.  

6. Gulbenes novada pašvaldības vecākajai sabiedrisko attiecību speciālistei Guntai Kalmanei publicēt informāciju par rīkojumu pašvaldības interneta mājas lapā www.gulbene.lv.

7. Rīkojums stājas spēkā 2020.gada 13.martā un ir spēkā līdz tā atcelšanai vai jauna rīkojuma izdošanai.

Gulbenes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem par savu un līdzcilvēku veselību, ievērojot visus noteiktos Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumus!

  • Vairāk informācijas par ierobežojumiem valsts mērogā šeit.
  • Vairāk par Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumiem šeit.