gerbbmp

18.martā Gulbenes novada pašvaldība organizē Gulbenes novada domes Tautsaimniecības, Izglītības, kultūras un sporta, Sociālo un veselības jautājumu, ārkārtas Finanšu komitejas sēdes. Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatīšanās ierobežošanu, komitejās varēs piedalīties ierobežots skaits cilvēku.

Tautsaimniecības komiteja

18.03.2020. plkst.9.00 Ābeļu ielā 2 notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde.

Darba kārtība

 1. Par zemes vienības piekritību pašvaldībai.
 2. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 3. Par nedzīvojamo telpu nomu.
 4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 5. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 6. Par nekustamā īpašuma sastāva grozīšanu.
 7. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz SIA “AP Kaudzītes” kapitāla daļām.
 8. Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 9. Par adresēm un nosaukumiem.
 10. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.
 11. Par zemes vienības robežu shēmas apstiprināšanu.
 12. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.
 13. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 14. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 15. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 16. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

 17. Par vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

 18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

18.03.2020. plkst.11.00 Dīķa ielā 1 notiks Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde.

Darba kārtība

Pirmie pieci jautājumi tiks izskatīti komitejas slēgtajā daļā.

 1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
 2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
 4. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
 5. Par īrēto dzīvojamo telpu savstarpēju maiņu.
 6. Grozījumi Gulbenes novada domes 2012.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”.
 7. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2020.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”.
 8. Par Gulbenes novada domes 2020.gada __._________ saistošo noteikumu Nr.___ “Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm” apstiprināšanu.
 9. Par Gulbenes novada domes 2020.gada __._________ saistošo noteikumu Nr.___ “Par sociālajiem pabalstiem” apstiprināšanu.
 10. Par Gulbenes novada domes 2020.gada __._________ saistošo noteikumu Nr.___ “Par pabalstu personas apliecinošu dokumentu izsniegšanai” apstiprināšanu.
 11. Informācija par sociālo jomu.

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

18.03.2020. plkst.13.00 Ābeļu ielā 2 (2.stāva zālē) notiks Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde.

Darba kārtība

 1. Par projekta “Wisdom of the streets” (“Ielu gudrība”) realizēšanu programmā ERASMUS+ jauniešu apmaiņas KA1 sektorā;
 2. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2017.gada 28.decembra nolikumā “Gulbenes Mākslas skolas nolikums”” apstiprināšanu;
 3. Par Sveķu pamatskolas attīstības plāna 2020.-2022.gadam apstiprināšanu;
 4. Par izmaiņām vidējās izglītības pakāpes klašu grupās 2020./2021.mācību gadā Lejasciema vidusskolā;
 5. Par izmaiņām vidējās izglītības pakāpes klašu grupās 2020./2021.mācību gadā Lizuma vidusskolā;
 6. Par Gulbenes pilsētas izglītības iestāžu tīkla pilnveidošanu.

Ārkārtas Finanšu komiteja

18.03.2020. plkst.15.00 Ābeļu ielā 2 (2.stāva zālē) notiks Gulbenes novada domes ārkārtas Finanšu komitejas sēde.

Darba kārtība

 1. Par Gulbenes novada domes 2020.gada __._________ saistošo noteikumu Nr.___ “Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm” apstiprināšanu
 2. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2020.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”
 3. Par Gulbenes novada domes 2020.gada __._________ saistošo noteikumu Nr.___ “Par pabalstu personas apliecinošu dokumentu izsniegšanai” apstiprināšanu
 4. Par Gulbenes novada domes 2020.gada __._________ saistošo noteikumu Nr.___ “Par sociālajiem pabalstiem” apstiprināšanu
 5. Par Gulbenes novada domes 2020.gada __._________ saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Gulbenes novada domes 2012.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” apstiprināšanu
 6. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.__“Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”” izdošanu
 7. Par izmaiņām vidējās izglītības pakāpes klašu grupās 2020./2021.mācību gadā Lejasciema vidusskolā
 8. Par izmaiņām vidējās izglītības pakāpes klašu grupās 2020./2021.mācību gadā Lizuma vidusskolā
 9. Par Gulbenes pilsētas izglītības iestāžu tīkla pilnveidošanu
 10. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz SIA “AP Kaudzītes” kapitāla daļām
 11. Par naudas līdzekļu ieguldīšanu SIA ALBA pamatkapitālā
 12. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2019.gada 28.marta lēmumā “Par projekta „Latvijas armijas Litenes nometnes vietas labiekārtošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu”
 13. Par projekta “Wisdom of the streets” (“Ielu gudrība”) realizēšanu programmā ERASMUS+ jauniešu apmaiņas KA1 sektorā
 14. Par grozījumiem 2020.gada 24.februāra domes sēdes lēmumā “Par projekta “Ezeru  un Pededzes upes apsaimniekošanas plānu izstrāde” pieteikuma iesniegšanu un projekta finansējuma nodrošināšanu” (protokols Nr.5, 21. §)
 15. Par aizņēmuma ņemšanu Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) projekta “Saules enerģijas izmantošana Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā”, Ident.Nr.EKII-3/8 īstenošanai
 16. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā, Blaumaņa ielā 51 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai
 17. Par Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas iesnieguma izskatīšanu